پیام حمید تقوائی بمناسبت سالگرد قیام بهمن ۲۲ بهمن. امسال روز پیروزی نسل شکست نخوردگان بر سرکوبگران انقلاب ٥٧!

مردم آزاده و مبارز ایران!

۲۲ بهمن روز سالگرد انقلابی است که بوسیله ارتجاع اسلامی به شکست کشانده شد. ۳۱ سال پیش مردم ایران با خواست آزادی و برابری و رفاه قیام کردند اما علیرغم سرنگون کردن دیکتاتوری شاه نتوانستند به خواستهای بر حق خود برسند. ارتجاع اسلامی تازه بقدرت رسیده کاری که رژیم شاه در انجامش درمانده بود به اتمام رساند و انقلاب را با یورش به دانشگاهها و با حمله به کردستان، با شلیک به کارگران بیکار و هجوم به شوراهای کارگری و بالاخره با سرکوب وحشیانه مردم در سی خرداد ۶۰ در هم کوبید. جمهوری اسلامی نه حاصل و نماینده انقلاب ۵۷ بلکه عامل سرکوب و بشکست کشیدن آن بود. و جنایات این حکومت ضد انسانی در تمام سه دهه گذشته، با قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، با قتلهای زنجیره ای مخالفان در داخل و خارج کشور، با یورش مداوم به اعتصابات و تشکلها و فعالین کارگری، با سرکوب مستمرزنان آزاده ای که هیچگاه خفت و حقارت اسلامی را نپذیرفتند، و با اعدام و سنگسار هر روزه مردم ادامه داشته است.

امروز ما مردم بپا خاسته ایم تا این ماشین جنایت و سرکوب را در هم بشکنیم. نسل دیگری بمیدان آمده است! نسل شکست نخوردگان! نسلی که پرچم خواستهای برحق و انسانی خود و نسل انقلاب ۵۷ و تمام نسلهایی که از انقلاب مشروطه تا امروز علیه دیکتاتوری و ظلم و تبعیض و نابرابری بپا خاستند و بخاک افتادند، را برافراشته است و عزم جزم کرده است تا یکبار برای همیشه به سرکوب و اختناق و فقر و نابرابری در جامعه پایان بدهد. انقلابی که امروز در جریان است نه اسلامی است و نه قومی، نه بر سر مذهب و قومیت است و نه آب و خاک و مرز و بوم. این انقلابی است انسانی و در دفاع از شان و حرمت و منزلت و معیشت انسان. این انقلابی است که با استقرار یک حکومت و نظام انسانی میتواند به پیروزی برسد. و تمام نقطه قدرت و ضمانت پیروزی این جنبش عظیم نیز در همین خصلت جهانشمول و آزادیخواهانه انسانی آنست.

مردم آزاده!

۲۲ بهمن امسال میتواند سرآغاز ریزش سریع حکومت اسلامی باشد. این روزی است که میتوان بقدرت سیل جمعیت میلیونی در تهران و شهرستانها نیروهای انتظامی را فراری داد و کنترل خیابانها را بدست گرفت، به رادیو تلویزیون و دیگر مراکز حکومتی حمله کرد، درب زندانها را درهم شکست وزندانیان سیاسی را آزاد نمود، حجابها را کنار گذاشت و دیوارهای جداسازی جنسیتی را عملا در هم شکست، و در یک کلام چنان ضربه ای به حکومت وارد کرد که دیگر نتواند کمر راست کند.

امسال، سالگرد انقلاب ۵۷ میتواند روز پیروزی مردم بر سرکوبگران انقلاب ۵۷ باشد. با تمام قدرت بخیابانها بیائیم و نظام آدمخوار جمهوری اسلامی را درهم بکوبیم. پیروزی نزدیک است!

حمید تقوائی

دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

۲۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰ فوریه ۲۰۱۰