پیام حمید تقوائی به مناسبت سالروز خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی

یکسال از آغاز خیزش انقلابی مردم آزاده ایران علیه حکومت چپاول و جنایت جمهوری اسلامی میگذرد. انقلابی که صفوف حکومت اسلامی را به رسوا ترین و درهم ریخته ترین و شکننده ترین موقعیت خود در تمام طول حیات ننگینش رانده است و میرود تا در ادامه خود کل بساط جانیان حاکم و نظام ضد انسانی جمهوری اسلامی را در هم بپیچد. این جنبش عظیم، بر خلاف آنچه جناح مغلوب حکومت و نیروهای اپوزیسیون حافظ نظام تبلیغ میکنند، نه بر سر تقلب در انتخابات است و نه بازگشت به دوره خمینی و قانون اساسی. این جنبش انقلابی، همانطور که از روز نخست اعلام داشتیم، بازتاب خشم فروخورده مردم علیه کل حکومت جمهوری اسلامی است و به چیزی کمتر از سرنگونی کل حکومت و نظام اسلامی رضایت نخواهد داد.

ادامه مطلب: پیام حمید تقوائی به مناسبت سالروز خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی