پیام حمید تقوائی بمناسبت روز جهانی زن: آپارتاید جنسی را عملا درهم بشکنید!

فرارسیدن هشتم مارس روزجهانی زن را به همه زنان و مردان آزاده تبریک میگویم.

روز جهانی زن روز اعتراض سراسری علیه ستمکشی زن در همه جوامع است، اما موقعیت فرودست و مادون انسانی زنان در جمهوری اسلامی به مبارزه برای رهائی زن در جامعه ایران اهمیتی استثنائی و منحصر بفرد میدهد.

زنان در ایران رسما و قانونا نیم مرد محسوب میشوند و از ابتدائی ترین حقوق انسانی نظیر حق مسافرت، انتخاب پوشش، حق طلاق، حق حضانت فرزندان، حق معاشرت آزادانه، حق شرکت در بسیاری از رشته های ورزشی و حتی حضور در استادیومها، محروم هستند. اینجا دیگر مساله نه تنها تبعیض و بیحقوقی، بلکه اعمال بدترین تحقیرها و بیحرمتیها وانکار و لگدمال کردن هویت انسانی نیمی از جامعه است. جمهوری اسلامی یک حکومت تا مغز استخوان مردسالار و ضد زن است که رسما و علنا زنان را در موقعیت مادون انسانی مانند موقعیت سیاهپوستان در آفریقای جنوبی در دوره آپارتاید قرار داده و آنانرا در مدرسه و اداره و کارخانه و اتوبوس و مترو و مجامع عمومی از مردان جدا کرده است. در ایران دولت و قانون با زنان بعنوان بردگان جنسی مرد رفتار میکنند و همه قوانین و اخلاقیات و فرهنگ مذهبی حاکم از حجاب اسلامی تا تعدد زوجات و صیغه، و از جشن تکلیف و تجاوز اسلامی به دختران نه ساله تا سنگسار و آپارتاید جنسی در خدمت تحمیل و تثبیت بردگی و فرودستی زنان بخدمت گرفته شده است.

جامعه ایران هرگز این بردگی و بیحقوقی را نپذیرفته است. از همان اولین هشت مارس در دوره سطله ارتجاعیون حاکم در اسفندماه 1357 تا امروز زنان و مردان آزادیخواه به نظام آپارتاید جنسی تن نداده اند و مبارزه بی وقفه ای را علیه این توحش به پیش برده اند. درک و فرهنگ عمومی مردم در مورد حقوق و موقعیت اجتماعی زنان درست نقطه مقابل ارتجاع حاکم قرار دارد و ازینرو جنبش آزادی زن در ایران یک جنبش وسیع، رادیکال و قدرتمند اجتماعی و یک رکن تعیین کننده مبارزه عمومی مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی محسوب میشود. خود ارتجاعیون حاکم نیز بارها به ناتوانی خود در مقابله با جنبش آزدی زن، که آنرا جنبش "بد حجابی" مینامند، اذعان کرده اند و صریحا بعنوان خطری که "کیان اسلام و نظام" را تهدید میکند از آن نام برده اند.

زنان و مردان آزاده:

هشت مارس امسال به خیابانها بیائید، در میادین شهر و در پارکها تجمع کنید و به هر شکلی که میتوانید دیوارهای آپارتاید جنسی را در هم بشکنید. حجابها را از سر بردارید، در اتوبوس و مترو زن و مرد در کنار هم بنشینید و در خیابانها و مجامع عمومی دست در دست هم ظاهر شوید. جمهوری اسلامی نفس زندگی، نفس همزیستی عادی و متعارف زن و مرد در یک جامعه انسانی را، حرام و غیر قانونی اعلام کرده است! انسانی زندگی کنید و ارکان این حکومت فاسد و متحجر و ماقبل قرون وسطائی را بلرزه در آورید. بگذار روز جهانی زن روز در هم شکستن جداسازی جنسیتی، روز آغاز جنبش "زنده باد زندگی" باشد!

حمید تقوائی، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

۲۵ فوریه ۰۹