پیام حمید تقوائی به معلمان:به اعتصاب ادامه بدهید!

معلمان مبارز!
با گرمترین درودها!
اعتصاب شما برای بدست آوردن خواستهای برحق و انسانیتان شایسته گرمترین و گسترده ترین حمایتها است. خواست شما خواست همه کارگران و مردم زحمتکش جامعه است، و در این مبارزه همه مردم شریف و آزاده در کنار شما هستند. شما علیرغم ارعاب و سرکوب حکومتیها و علیرغم سازشکاری رهبری کانون صنفی اعتصاب خود را آغاز کردید و این کاملا ممکن و عملی است که تا رسیدن به پیروزی و تحقق خواستهای برحقتان به این اعتصاب ادامه بدهید. در دل این مبارزه نمایندگان واقعی و سازش ناپذیر شما پا بجلو خواهند گذاشت و تشکیلاتی که منافع واقعی شما را نمایندگی کند شکل خواهد گرفت. ما همه معلمان را به پیوستن به صفوف اعتصاب وادامه این مبارزه تا پیروزی کامل فرا میخوانیم.

دانشجویان، دانش آموزان، کارگران!
معلمان را در این مبارزه تنها نگذارید! خواستهای معلمان، افزایش حقوقها، استخدام رسمی و امنیت شغلی، آزادی فرزاد کمانگر و همه زندانیان سیاسی، حق اعتصاب و تشکل و دیگر مطالبات اعتصاب خواست همه کارگران و کارکنان شریف جامعه است. باید با تمام امکانات از مبارزه معلمان حمایت کرد. اعتصاب معلمان میتواند نقطه آغاز یک حرکت اعتراضی گسترده برای افزایش حقوقها و دستمزدها در سراسر جامعه باشد.

حزب ما با تمام امکانات و توان خود از مبارزه معلمان حمایت میکند و همه مردم شریف و آزاده را به حمایت فعال از اعتصاب معلمان فرا میخواند.

زنده باد معلمان مبارز و آزاده!
زنده باد اعتصاب!

با آرزوی پیروزی
حمید تقوائی، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران
٢٣ فوریه ٢٠٠٩