پیام حمید تقوائی به دانشجویان بمناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی:

انقلاب شما را فرامیخواند!

سال تحصیلی جدید در شرایطی کاملا استثنائی آغاز میشود. انقلابی که از خردادماه و با دستاویز مساله انتخابات آغاز شد با قدرت ادامه دارد و هر روز عمیق تر و رادیکال تر میشود. توده بجان آمده مردم از سی سال فقر و بیحقوقی و سلطه ارتجاعی ترین قوانین مذهبی بر زندگی خود از هر فرصت و بهانه ای استفاده میکنند تا به خیابانها بریزند و ضربه دیگری بر کل حکومت جانی جمهوری اسلامی وارد آورند. و این تازه آغاز کار انقلاب است. این جنبش عظیم میتواند و باید شفاف تر و عمیق تر بشود، سازمان بیابد، به محیط کار و زیست بخشهای مختلف جامعه، به سطح کارخانه ها و ادارات و دانشگاهها بسط پیدا کند و در شکل و مضمون متعین تر، شفاف تر و عمیق تر بشود.

در این میان دانشگاه نقش پیشرو و تعیین کننده ای بعهده دارد. دانشگاه و دانشجویان همواره آماج حمله اوباشان رژیم و بازداشت و دستگیری و شکنجه بوده اند. و این بار نیز یورش جانیان حاکم به توده مردم معترض با حمله به خوابگاههای دانشجوئی آغاز شد، اما هدف و خواست مبارزات دانشجوئی از مسائل دانشجو و دانشگاه بسیار فراتر میرود. دانشجویان در مبارزاتشان همواره صدای اعتراض توده مردم محروم و ستمدیده بوده اند. دانشگاه همیشه و بویژه در ده سال اخیر سنگر آزادی و برابری بوده است و در دل این شرایط میتواند و باید پرچم انقلاب برای رسیدن به آزادی و برابری را بر افرازد. امسال باز شدن دانشگاهها باز شدن جبهه تازه ای در پیشاپیش صفوف مباررزه مردم برای جمع کردن بساط جمهوری اسلامی است.

دانشجویان مبارز!

رژیم هیچگاه چنین درمانده و در هم ریخته نبوده است. تمام قدرت جهنمی خود علیه مردم را بکار گرفته اند و با اینهمه امروز این جانیان حاکم هستند که در هراس و رعب از قدرت مردم خواب راحت ندارند. امروز حکومت مفلوک تر از همیشه و مردم مقتدر تر از همیشه در برابر هم قرار گرفته اند. در این مقابله مبارزه شما دانشجویان نقش تعیین کننده ای ایفا میکند. مبارزه برای جمع کردن بساط نیروهای سرکوبگر رژیم از دانشگاهها و خیابانها، برای دستگیری و محاکمه عاملین و آمرین جنایات سه ماهه اخیر و تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، برای آزادی همه زندانیان سیاسی، برای مذهب زدائی از دولت و جامعه، برای برابری کامل زن ومرد، برای خلاصی فرهنگی و مدرنیسم، و برای درهم کوبیدن نظام جمهوری اسلامی و بر پا کردن یک جامعه آزاد و برابر و انسانی! دانشگاه سنگر قدرتمند پیشبرد این مبارزات و شما دانشجویان نیروی محرکه آن هستید. حول سیاستها و شعارهای حزب انقلاب و آزادی و برابری، حزب کمونیست کارگری متحد و متشکل شوید! انقلاب شما را فرامیخواند!

حمید تقوائی، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

۲۷ شهریورماه ۱۳۸۸