پیام حمید تقوائی بمناسبت روز جهانی کارگر: انقلاب نیازمند قدرتنمائی طبقه کارگر است!

امسال روز جهانی کارگر در ایران روز تعمیق و گسترش و بجلو سوق دادن انقلابی است که نزدیک به یکسال است یکی از خونخوارترین و فاسدترین حکومتهای سرمایه داری عصر حاضر را بچالش کشیده است. این انقلاب به حکم شرایط عینی و زمینه های شکل گیریش انقلابی کارگری است: انقلاب داغ لعنت خوردگان علیه دنیای فقر و بندگی! انقلاب یک جامعه بزیر خط فقر رانده شده و به بند کشیده شده علیه فقر، تبعیض، بیحقوقی و اختناق و سرکوب، و برای رسیدن به "منزلت و معیشت"! جامعه ای که از مدتها قبل با گسترده ترین اعتصابات کارگری، با اول مه های "منزلت معیشت حق مسلم ماست"، با شانزده آذرهای "سوسیالیسم یا بربریت"، با جنبش بی وقفه "بدحجابی" علیه آپارتاید جنسی، و با شورشهای شهری "حکومت اسلامی نمیخواهیم" به استقبال انقلابی رفت که امروز با شعار "مرگ بر دیکتاتور" و "مرگ بر اصل ولایت فقیه" کل این نظام ضد انسانی را هدف گرفته است.

ادامه مطلب: پیام حمید تقوائی بمناسبت روز جهانی کارگر: انقلاب نیازمند قدرتنمائی طبقه کارگر است!