پیام حمید تقوائی بمناسبت آغاز سال تحصیلی، به جنبش عظیم جهانی علیه اعدام به پیوندید!

دانشجویان آزاده!

جنبش دانشجوئی همواره در پیشاپیش جامعه و جنبشهای اعتراضی مردم حرکت کرده است. امروز دانشگاه با برافراشتن پرچم آزادی و برابری و سوسیالیسم یک سنگر مستحکم اعتراض و نقد سوسیالیستی علیه کلیت نظام موجود است. باید این سنگر را با تمام قدرت حفظ کرد، و نبرد برای آزادی و سوسیالیسم را هر چه گسترده تر و فعالتر در کل جامعه به پیش برد.

در شرایط حاضر رویاروئی با موج سرکوبی که جمهوری اسلامی برپا کرده یکی از لحظات تعیین کننده این نبرد است. جمهوری اسلامی برای مرعوب کردن جامعه به سرکوب هر چه وسیعترو دستگیریها و اعدامهای جمعی روی آورده است اما نتوانسته است اعتراضات را خاموش کند. تلاشهای حکومت تا امروز با تعرض زندانیان سیاسی و تحرک نیروهای بین المللی در اعتراض به اعدامها روبرو شده است. این حرکت اعتراضی که تا همینجا دو روز همبستگی جهانی 9 اوت و 7 سپتامبر را فراخوانده است، اکنون به استقبال 10 اکتبر( 18 مهر) روز اعتراض جهانی علیه مجازات اعدام میرود. اولین اقدام جنبش دانشجوئی در سال تحصیلی جدید پیوستن فعال و گسترده به این حرکت است. دانشگاه میتواند در جنبش علیه مجازات اعدام نقش پیشرو و تعیین کننده ای ایفا کند. اعدام یکی از فجیع ترین بروزات بربریتی است که جنبش دانشجوئی در 16 آذر سال گذشته پرچم سوسیالیسم را در برابر آن به اهتزاز درآورد. بگذار شعارهائی چون "نه به اعدام"، "اعدام همه جا و در هر شرایطی ممنوع" و "اعدام قتل عدم دولتی است" در کنار "آزادی و برابری" و "سوسیالیسم یا بربریت" بر سردر دانشگاهها نوشته شود. بگذار 18 مهر امسال دانشگاهها یک سنگر قدرتمند جنبش جهانی علیه اعدام در جامعه ایران باشد.

دانشجویان، دانش آموزان، معلمان!

بازگشائی مدارس و دانشگاهها یک نیروی عظیم اعتراضی را مجتمع میکند و بمیدان میآورد. مبارزه معلمان برای منزلت و معیشت و مبارزه جوانان برای خلاصی فرهنگی و برخورداری از یک زندگی شاد و مدرن انسانی فریاد اعتراض اکثریت قریب به اتفاق جامعه را منعکس میکند. مبارزه شما جزئی از اعتراض انسانی کل جامعه علیه فقر، علیه بیحقوقی و تبعیض، علیه دخالت مذهب در دولت و در آموزش و پرورش، علیه آپارتاید جنسی و علیه اعدام و سرکوب است. جوانان و زنان و کارگران و اکثریت عظیم جامعه با شما هستند و از اعتراضات و مطالبات شما پشتیبانی میکنند. کارگران و سکولاریستها و آزادیخواهان جهان نیز با شما و در کنار شما هستند. با تمام قوا برای دفاع از حقوق انسانی خود و برای دفاع از انسانیت بمیدان بیائید و مردم آزادیخواه در ایران و جهان را به حمایت از اعتراضات خود فرابخوانید. در برابر نیروی عظیم تمدن و انسانیت هیچ قدرت ارتجاعی تاب مقاومت نخواهد داشت. پیروزی از آن ماست. در این تردیدی بخود راه ندهید.

حمید تقوائی دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

۲۷ شهریور ۸۶ ، ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۷