پيام حميد تقوائى به مناسبت اول مه

روز جهانی کارگر، روز بپا خاستن سوسیالیسم علیه تبعیض!

روز جهانی کارگر، روز همبستگی و نمایش قدرت طبقه کارگر جهانی علیه نظم ضد انسانی سرمایه فرا میرسد! اول مه روز نه به سرمایه داری در همه کشورها است و در ایران طبقه کارگر در صف مقدم این نقد و اعتراض جهانی قرار دارد.

سال گذشته در ایران سال سوسیالیسم بود. سال "آزادی، برابری، حق مسلم ماست" در تظاهرات اول مه، سال "سوسیالیسم بپا خیز برای رفع تبعیض" در تجمع عظیم اعتراضی معلمان، سال "سوسیالیسم یا بربریت" در دانشگاه ها، سال هراس حاکمین از شبح لنین، سال صدور بیانیه ها و قطعنامه های کوبنده در محکومیت نظام واژگونه سرمایه داری و سال طنین انداختن سرود انترناسیونال در میتینگها و گردهمائی های اعتراضی! جامعه اعتراض و مبارزه خود علیه جمهوری اسلامی را با پرچم سوسیالیستی طبقه کارگر به پیش میبرد. اول مه امسال را به نقطه اوج این اعتراض و دادخواهی سوسیالیستی تبدیل کنیم!

کارگران!

جمهوری اسلامی مظهر ارتجاع و توحش سرمایه داری دوران ماست. شکاف عمیق بین فقر و ثروت در جامعه، استثمار لجام گسیخته، فقر و بیکاری و بی تامینی، آپارتاید جنسی و بیحقوقی مفرط زنان، دخالت مذهب در همه شئون زندگی اجتماعی و خصوصی افراد، رواج فحشا و اعتیاد در جامعه و خطر جنگ و نابودی بر فراز سر جامعه، اینها همه از خصوصیات بارز نظم نوین سرمایه است که به عریان ترین و افراطی ترین شکل در ایران جمهوری اسلامی خود را نشان میدهد. پاسخ طبقه ما به این توحش سوسیالیسم است و این پاسخی است که روزبروز بیشتر در اعماق جامعه جا باز میکند. کارگران و دانشجویان و زنان و معلمان و مدافعین حقوق کودک به سوسیالیسم بعنوان اعتراض و نقد عمیق وضعیت موجود و راه تغییر بنیادی این دنیای وارونه روی می آورند و به صفوف سوسیالیسم میپیوندند. این موقعیت ویژه بیانگر قطبی شدن جامعه و رو در رو قرار گرفتن دو طبقه اصلی سرمایه دار و کارگر بر سر اساسی ترین مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مطرح برای توده مردم است. در یک سوی این صف جمهوری اسلامی، نیروهای اپوزیسیون راست، کل جنبش اسلام سیاسی و تروریسم دولتی غرب قرار دارد و در صف مقابل کارگران، اکثریت عظیم زنان و دانشجویان و دیگراقشار زحمتکش مردم، حزب کمونیست کارگری و نیروهای رادیکال چپ که خواهان سرنگون کردن جمهوری اسلامی بقدرت انقلاب مردم هستند. این صف انقلاب سوسیالیستی است که در ایران شکل میگیرد و بمیدان میآید. اول مه روز قدرتنمائی صف انقلاب و سوسیالیسم درخیابانها است.

زنان، دانشجویان، معلمان، مردم آزاده ایران!

جمهوری اسلامی باید برود! در پاسخ به خطر جنگ و سلاح هسته ای، برای پایان بخشیدن به فقر و بی حقوقی و تبعیض و نابرابری که همه جامعه را در بر گرفته، برای تامین معیشت و منزلت کارگران ومعلمان و اکثریت عظیم زحمتکشان جامعه، برای برابری کامل زن و مرد و برای برخورداری از یک جامعه آزاد و برابر و مرفه انسانی، باید جمهوری اسلامی برود. این حکم کارگران و اکثریت عظیم مردم ایران است. در اول مه امسال در کنار وهمدوش کارگران به خیابانها بیائید و با پرچم آزادی و برابری و سوسیالیسم اعتراض خود علیه نظام اسلامی سرمایه را اعلام دارید.

زنده باد اول مه، زنده باد سوسیالیسم!

حمید تقوائی

دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

۴ اردیبهشت ۱۳۸۶

۲۴ آوریل ۲۰۰۷