پیام حمید تقوائی به معلمان آزادیخواه!

معلمان آزاده!
گرمترین درودهای مرا بپذیرید! اعتراض یکپارچه و متحد و شکوهمند شما برای دستیابی به حقوق مسلم خود مبارزه ای برحق و انسانی و شایسته بیشترین پشتیانی ها است. شما مشعلی را بدست گرفته اید که به همگان راه نشان میدهد: راه آزادی و رهائی کل جامعه از شر حکومت جمهوری اسلامی!
باید متحد شد، به خیابانها آمد و فریاد اعتراض خود را علیه حکومت جنایت پیشه و شرایط اسارتبار موجود بلند کرد. این پیام شما است. حرکت شما ادامه اعتصابات وسیع کارگری، ادامه شانزده آذر سرخ و سوسیالیستی و ادامه فراخوان "تغییر این دنیای واژگون" از جانب مدافعین کودکان کار و خیابان در روز جهانی کودک است. کودکانی که از کلاسهای شما غایبند اما همیشه در قلب شما و در فریاد اعتراض شما حضور داشته اند. مبارزه قدرتمند شما نماینده و انعکاس اعتراض کل جامعه به وضع موجود است. درود بر شما!
مردم!
از معلمان بیاموزید. مبارزه معلمان مبارزه همه ماست. این صف آزادی برابری، صف "یا سوسیالیسم یا بربریت"، و مارش قدرتمند سرود انترناسیونال است که به خیابانها میریزد و فریاد میزند "برخیز ای داغ لعنت خورده ...". برخیزید! به این حرکت بپیوندید. و ضربه محکمی بر پیکر رژیم ضد انسانی حاکم فرود آورید! پیروزی از آن ماست!

زنده باد انقلاب!
مرگ برجمهوری اسلامی!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حمید تقوائی
دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران
۶ مارس ۲۰۰۷- ۱۵اسفند ۸۵