پیام تبریک به مینا احدی و نازنین افشین جم

مینا و نازنین عزیز!

نجات جان نازنین فاتحی از اعدام را به شما و به کمیته بین المللی علیه اعدام تبریک میگویم. این پیروزی ثمره یک اعتراض و کمپین فشرده جهانی بود که شما در سازماندهی آن نقش موثر و تعیین کننده ای ایفا کردید. این یک پیروزی دیگر برای کمیته بین المللی علیه اعدام و برای تمام انسانهای شریفی است که در سراسر جهان در این مصاف شرکت کردند و اکنون با امید و اعتماد به نفس بیشتر و عزم راسخ تری به مبارزه خود علیه اعدام و حکومتهای جنایتکاری نظیر جمهوری اسلامی ادامه میدهند. در دنیای سیاهی که قتل و کشتار و جنایات قانونی و غیرقانونی دولتها و نیروهای مذهبی و قومی در آن بیداد میکند این دستاورد شما شعله امید بخش و دلگرم کننده ای است که راه پیشرویهای بیشتر و پیروزهای بزرگتر در مبارزه جهانی علیه جنایت اعدام و در مبارزه علیه جمهوری اسلامی را هموار میکند.

دستتان را به گرمی میفشارم و به شما و تمام انسانهای مبارز و شریفی که در مصاف جهانی برای نجات جان نازنین سهم داشته اند درود میفرستم.

با امید دستاوردها و پیشرویهای بیشتر!

حمید تقوائی

دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

۱۴ژانویه ۲۰۰۷