پیام حمید تقوائی بمناسبت آغاز سال تحصیلی، به جنبش عظیم جهانی علیه اعدام به پیوندید!

دانشجویان آزاده!

جنبش دانشجوئی همواره در پیشاپیش جامعه و جنبشهای اعتراضی مردم حرکت کرده است. امروز دانشگاه با برافراشتن پرچم آزادی و برابری و سوسیالیسم یک سنگر مستحکم اعتراض و نقد سوسیالیستی علیه کلیت نظام موجود است. باید این سنگر را با تمام قدرت حفظ کرد، و نبرد برای آزادی و سوسیالیسم را هر چه گسترده تر و فعالتر در کل جامعه به پیش برد.

ادامه مطلب: پیام حمید تقوائی بمناسبت آغاز سال تحصیلی، به جنبش عظیم جهانی علیه اعدام به پیوندید!