پیام حمید تقوائی به کارگران ایران به استقبال روز جهانی دفاع از کارگران شرکت واحد برویم

 

دوستان کارگر!

اعلام پانزدهم فوریه، بیست و ششم بهمن ماه جاری، از جانب اتحادیه های جهانی کارگری بعنوان روز حمایت از مبارزه کارگران شرکت واحد نمونه برجسته و شورانگیزی از اتحاد جهانی کارگران است. این سازمانها که میلیونها کارگر را در سراسر جهان نمایندگی میکنند از همه اتحادیه های وابسته به خود خواسته اند که در روز پانزده فوریه در حمایت از کارگران واحد در همه کشورها در برابر سفارتخانه های جمهوری اسلامی دست به تظاهرات اعتراضی بزنند. این یک حرکت عظیم جهانی و در نوع خود بیسابقه است. این حرکتی با شکوه است که قبل از هر چیز عجز و حقارت جمهوری اسلامی و قدرت و عظمت جنبش کارگری را به نمایش میگذارد! جمهوری اسلامی وحشیانه به کارگران شرکت واحد تاخت و اعتصاب آنان را در هم شکست اما با این عمل زبونانه خود نه تنها قادر به خاموش کردن مبارزه کارگران نشد بلکه نبرد را به جبهه ای جهانی کشاند! اکنون خواسته های کارگران واحد از زبان نمایندگان میلیونها کارگر در سراسر جهان اعلام میشود. در بیانیه اتحادیه های جهانی به کارگران جهان فراخوان داده شده است که با این شعارها در تظاهرات اعتراضی پانزدهم فوریه شرکت کنند:

برسمیت شناخته شدن حقوق اتحادیه ای در ایران

آزادى منصور اسانلو و کلیه کارگران دستگیر شده

پذیرش حق داشتن سندیکا از طرف مدیریت شرکت واحد

برسمیت شناختن حق قرارداد دسته جمعی

پرداخت دستمزدهای عقب افتاده کلیه کارگران و اعضا سندیکا

لشگر جهانی کار بمیدان آمده است تا پرچم این مطالبات پایه ای و حقوق مسلم کارگری را از دستان خسته کارگران مبارز واحد بگیرد و در برابر سفارتخانه های جمهوری اسلامی در ده ها کشور به اهتزاز درآورد! زنده باد اتحاد جهانی کارگران!

کارگران شرکت واحد، خانواده های کارگران زندانی، کارگران ایران!

شما اکنون در مرکز یک حرکت اعتراضی جهانی قرار گرفته اید! هجوم وحشیانه و زبونانه قداره بندان حاکم فریاد اعتراض و صدای حق طلبانه شما را خاموش نکرده است، جهانی کرده است! پانزده فوریه روز شماست! در این روز بپاخیزید و به هر طریق که میتوانید، با تشکیل مجمع عمومی و گردهمائی و راهپیمائی و دست کشیدن از کار و هر شیوه عملی دیگری، همگام با کارگران جهان خواستار آزادی کارگران زندانی و برسمیت شناسی حق تشکل و حق قرارداد جمعی شوید. جای شما خانواده های کارگران زندانی، کارگران شرکت واحد و همه کارگران ایران در صف مقدم این اعتراض جهانی است. بمیدان بیائید، دستی که از جانب کارگران جهان بسوی شما دراز شده است را محکم بفشارید، و هم صدا با کارگران جهان از حقوق پایه ای خود دفاع کنید.

اتحاد و همبستگی تضمین کننده پیشروی و پیروزی ما است!

زنده باد همبستگی جهانی کارگران!

حمید تقوائی

دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

21 بهمن 1384، 10 فوریه 2006