پیام به کنگره اول حزب کمونیست کارگری چپ عراق

انترناسیونال ۱۳۷رفقای عزیز!

با گرمترین سلامها و درودها، تشکیل اولین کنگره حزب کمونیست کارگري چپ عراق را به شما تبريک ميگويم. امروز جنبش کمونيسم کارگري در عراق با حزب شما نمايندگي ميشود و تشکيل اولين کنگره حزب بي شک نقطه عطف تعيين کننده اي در سير پيشروي جنبش ما و صف سوسياليسم وانسانيت و تمدن و آزاديخواهي در عراق و در منطقه خواهد بود.


متاسفانه پس از مرگ منصور حکمت وانشعاب خط راست از حزب کمونيست کارگري ايران، رهبري حزب کمونيست کارگري عراق نيز از منصور حکمت انشعاب کرد و تماما از ايده سوسياليسم و انقلاب سوسياليستي دست شست. آنان به تبعيت از منشعبين از حزب ما، راه تصرف قدرت از طريق ديپلماسي، از طريق جبهه سازي هاي انتخاباتي و اعلام آتش بس با نيروهاي سناريوي سياه را برگزيدند و سوسياليسم و انقلاب سوسياليستي را به آينده اي نامعلوم حواله کردند. اين نوع سياست بازيها در چپ سنتي وغير کارگري شيوه رايج و مرسومي است و تنها نتيجه آن همانطور که تاريخ بارها نشان داده تبديل شدن به زائده سياسي بورژوازي در مصاف بر سر قدرت سياسي است. کمونيسم کارگري در عراق نميتوانست بدون نقد پيگير اين جريان، که تحت نام منصور حکمت به سنتهاي چپ غير کارگري روي آورده است، به وظايف خطيري که در پيش رو دارد جواب بدهد. حزب کمونيست کارگري چپ عراق با تشخيص همين ضرورت تشکيل شد و امروز اولين کنگره حزب گام مهم ديگري در جهت بلند کردن پرچم کمونيسم منصور حکمت در جامعه عراق و در برابر نيروهاي سناريوي سياه است.
امروز عاجل ترين مساله مردم در عراق پايان بخشيدن به سناريوي سياه و برقراري يک جامعه سکولار و مدرن، يک جامعه متعارف مدني است. بورژوازي بومي و بين المللي قادر به تحقق اين هدف نيستند. آمريکا و دولتهاي غرب و نيروهاي مذهبي- قومي- ناسيوناليستي که امروز در عراق يکه تاز ميدان شده اند خود موجد اين شرايط هستند. اينها جزئي از صورت مساله اند و نه راه حل. حتي اگر روزي جنگ داخلي و هرج و مرج سياسي – اجتماعي حاکم بر جامعه که روز بروز وخيم تر ميشود پايان بپذيرد نسخه بورژوازي بومي و بين المللي براي جامعه عراق يک دولت قومي –مذهبي است که فرسنگها از سکولاريسم و مدنيت فاصله خواهد داشت. بطورعيني در عراق امروز تنها نيروئي که ميتواند يک جامعه سکولار و مدرن و متمدن را مستقر کند کمونيسم کارگري است. در عراق امروز بحکم شرايط عيني سياسي و اجتماعي تنها جمهوري سوسياليستي ميتواند يک نظام مدني و سکولار را برقرار کند. سوسياليسم پاسخ به شرايط فردا نيست، تنها پاسخ ممکن به مسائل عاجل همين امروز است و حزب کمونيست کارگري چپ عراق تنها نيرو در صحنه سياسي عراق است که عزم کرده است تا به اين آلترناتيو جامه عمل بپوشاند. مبارزه ما براي سوسياليسم، در عراق، در ايران و در همه جا، از مبارزه براي سکولاريسم و مدنيت و آزادي جدائي ناپذير است.
رفقاي عزيز!
حزب کمونيست کارگري چپ عراق وظايف خطيري را در پيش رو دارد. يافتن راه پيشروي به جلو در دل شرايط سناريوي سياه، نمايندگي کردن و سازماندادن کارگران، زنان و همه مردم شريف و زحمتکش در برابر دار و دسته هاي مسلح، پاسداري از زندگي مردم در محلات و مناطق شهري با اتکا بقدرت خود مردم، مقابله با نيروهاي اشغالگر و دار و دسته هاي ملي–مذهبي که نفس زندگي را در معرض نابودي قرار داده اند، و بالاخره ظاهر شدن در صحنه جدال بر سر قدرت سياسي بعنوان حزب نماينده کارگران و اکثريت عظيم جامعه، اينها رئوس وظايفي است که بايد بر اساس پلاتفرمها و نقشه عملهاي روشن و مشخص به پيش برده شوند. افق و چشم انداز و استراتژي عمومي ما روشن است. برنامه يک دنياي بهتر، و نظرات منصور حکمت، بويژه در "تفاوتهاي ما"، "حزب و جامعه"، "طلوع خونين نظم نوين جهاني" و "دنيا پس از ۱۱ سپتامبر"، اين استراتژي را روشن کرده است. من يقين دارم که حزب کمونيست کارگري چپ عراق با اتکا بر اين افق و استراتژي در همه عرصه هاي متنوع مبارزه قاطع و پيگير به پيش خواهد رفت. حزب کمونيست کارگري ايران در همه لحظات اين مبارزه خطير در کنار و همراه شما خواهد بود.

به همه شما درود ميفرستم و دستتان را به گرمي ميفشارم . اميدوارم کنگره پربار و موفقي داشته باشيد.

حميد تقوائي دبير کميته مرکزي حزب کمونيست کارگري ايران
۲۹ مارس ۲۰۰۶