پيام حميد تقوائى به مناسبت اول مه پرچم جهان متمدن را علیه جنگ تروریستها بر افرازیم!


دوستان کارگر!

سال گذشته سال ما کارگران بود! مبارزات و اعتصابات متعدد و گسترده، که اوج آن مبارزه پرشکوه کارگران شرکت واحد و حمایت متحدانه و بیسابقه کارگران جهان از این مبارزه در روز پانزده فوریه بود، مطالبات و شعارهای رادیکال و پایه ای نظیر افزایش حداقل دستمزد به پانصد هزارتومان و مطالبه آزادی تشکلهای کارگری و انحلال انجمنهای اسلامی، مقابله با رفسنجانی و ایادی خانه کارگریش در اول مه سال گذشته و در جریان مضحکه انتخاباتی رژیم، بیانیه ها و قطعنامه های رادیکال و سوسیالیستی تجمعات اول مه در سال گذشته، حمایت شما کارگران از جنبش زنان و دانشجویان در ایران و از مبارزه کارگران و دانشجویان فرانسه، همه و همه نشاندهنده نقش و وزنی است که جنبش کارگری در تحولات سیاسی جامعه یافته است. اول مه امسال میتواند نقطه اوجی در سیر این پیشروی باشد. در اول مه در برابر نظم ضدانسانی سرمایه داری بمیدان بیائیم و پرچم آزادی و برابری و سوسیالیسم را در پیشاپیش صفوف مردم معترض و عاصی ازوضعیت موجود برافرازیم.

کارگران مبارز!

امروز نیروهای ارتجاعی سرمایه داری جهانی، میلیتاریسم دول غربی و تروریسم اسلامی دنیا را در آستانه یک جنگ خونین دیگرقرار داده اند. در کشمکشی که حول پروژه هسته ای جمهوری اسلامی در گرفته رژیم در پی تثبیت موقعیت لرزان خود در مقابل موج نفرت و اعتراضات مردم است و دولت آمریکا بدنبال تثبیت قدر قدرتی و سلطه خود بر خاورمیانه و بر دنیای "نظم نوین سرمایه داری" پس از جنگ سرد. این جنگ ما کارگران نیست. این کشمکشی در اردوگاه جهانی سرمایه داری است که باید از جانب بشریت متمدن دنیا و کارگران جهان به نمایندگی از جهان متمدن با قدرت تمام پاسخ بگیرد. ما کارگران باید در پیشاپیش مردم آزاده دنیا پرچم جبهه سوم، جبهه جهان متمدن، در جنگ بین دو قطب تروریستی را بر افرازیم! بگذار روز اول مه امسال روز قدرتنمائی این جبهه سوم، روز بمیدان آمدن صف کارگران و مردم متمدن دنیا در برابر توحش سرمایه داری باشد.

کارگران، مردم آزاده ایران!

جمهوری اسلامی میخواهد در پوشش خطر حمله نظامی و مقابله با شیطان بزرگ جامعه را مرعوب کند و مبارزات شما را در هم بکوبد. به حکومت این اجازه را ندهیم. در اول مه امسال بر مطالبات برحق و انسانی خود پافشاری کنیم. با صدای بلند اعلام کنیم که ما آزادی و رفاه میخواهیم نه بمب و انرژی هسته ای! اعلام کنیم که پروژه هسته ای و تهدیدات نظامی هر دو باید فورا متوقف شود. اعلام کنیم که راه ما مردم از این کشاکش میان قطبهای تروریستی و دولتهای سرمایه داری جداست. امروز چشم جهانیان به ما کارگران و زنان و جوانان ایران دوخته شده است! اعتراض و مبارزه ما برای دستیابی به حقوق و مطالبات انسانی و بر حقمان راه حل واقعی و انسانی ومتمدنانه رهائی مردم جهان از وضعیت سیاهی است که جنگ تروریستها بر دنیا حاکم کرده است. اول مه امسال روز اعتراض و تعرض کارگران و مردم آزاده جهان به دنیای سیاه سرمایه داری معاصر است. با پرچم آزادی و برابری و سوسیالیسم به پیشواز اول مه برویم!

زنده باد اول مه، زنده باد سوسیالیسم!

حمید تقوائی

دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

4 اردیبهشت 1385

24 آوریل 2006