پیام حمید تقوائی به فعالین جنبش دانشجوئی به مناسبت سازماندهی روز آزادی و سوسیالیسم!

انترناسیونال ۱۶۹

برگزاری شانزده آذر گسترده، سرخ و سوسیالیستی را به همه شما تبریک میگویم. این مراسم شکوهمند نشاندهنده قدرت و درجه نفود آرمانها و شعارهای رادیکال، چپ و سوسیالیستی نه تنها در دانشگاه و در میان جوانان بلکه در کل جامعه است. جنبش دانشجویی همواره نماینده و منعکس کننده وضعیت سیاسی جامعه بوده است و امسال شما دانشجویان چپ و مبارز به بهترین نحو آمال و خواستهای انسانی و آرادیخواهانه و برابری طلبانه اکثریت عظیم مردم را نمایندگی کردید. درود بر شما!


به روال هرسال رژیم و آخرین بقایای دو خردادی اش در دانشگاهها به هر ترفندی و تهدیدی متوسل شدند تا برگزاری مراسم روز دانشجو را مانع شوند و یا آنرا لوث و تحریف کنند اما تلاشهای مذبوحانه شان به جائی نرسید. جنبش دانشجویی و کل جنبش سرنگونی طلبانه مردم علیه جمهوری اسلامی چپ تر و رادیکال تر از آنست که با متوسل شدن به امامزاده عبدالله و زلزله مصنوعی و یا تهدید اخراج و دستگیری و تشدید فشار و سرکوب در جنبش دانشجوئی و بر کل جامعه بتوان مانع پیشرویهای آن شد.
هر روز بخش وسیعتری از مردم به این حقیقت پی میبرند که بدون درهم کوبیدن این حکومت و نظام ضد انسانی حاکم رسیدن به آزادی و برابری و رفاه و برخورداری از یک زندگی درخور شان انسان ممکن نیست. توازن قوا به نفع چپ و به ضرر رژیم و کلیه نیروهای ارتجاعی ملی-قومی- اسلامی در حکومت و در اپوزیسیون هر روز در حال تغییر است و شانزده آذرهای سرخ بیانگر این پیشرویها است. انزوا و اضمحلال تحکیم وحدت و انجمنهای اسلامی در دانشگاهها و بی اعتباری بیش از پیش دو خردادیها و کلا نیروهای ملی- اسلامی در میان دانشجویان، و از سوی دیگر قدرتگیری و عرض اندام نیروهای چپ با پرچم و شعار آزادی و برابری و سوسیالیسم در میان جوانان و دانشجویان، امروز یک واقعیت غیر قابل انکار است و ارتجاعیونی که از "شبح لنین" در دانشگاهها به هراس افتاده اند به همین واقعیت اذعان میکنند.
در مقابل کل این نیروهای ارتجاعی پیشرویهای چپ در دانشگاهها باید تحکیم و تثبیت شود، چپ در دانشگاه باید در یک سطح وسیع و علنی متشکل شود و متشکل بماند، و تعرض جنبش دانشجوئی، چه در عرصه خواستهای ویژه دانشجویان و چه در نقد و اعتراض سیاسی در برابر حکومت و نظام سرمایه، باید به حرکتی مستمر و پیگیر تبدیل گردد. تشکل و تعین سیاسی و اجتماعی چپ در دانشگاهها یک گام بلند در پیشروی و تعرض جنبش انقلابی سرنگونی طلب در کل جامعه است و امروز این مهم در صدر وظایف فعالین سوسیالیست در دانشگاهها قرار دارد.
امروز جنبش دانشجوئی با بیان انسانی ترین و رادیکال ترین آمال و خواستهای مردم نشانه و مبشر انقلاب عظیمی است که در حال شکل گرفتن است. یک انقلاب آزادیبخش سوسیالیستی! و
این صف انقلاب و سوسیالیسم در عرصه سیاست و مبارزه بر سر قدرت سیاسی بوسیله حزب کمونیست کارگری نمایندگی میشود. این حزب شما است. حزب ضد سرمایه، حزب مقابله با قوم پرستی و ناسیونالیسم، حزب مبارزه با اسلام سیاسی و تروریسم نظم نوینی، حزب مقابله با سناریوهای سیاهی که برای جامعه ایران تدارک می بینند. حزب یک دنیای بهتر! حزب سازماندهنده انقلاب سوسیالیستی برای سرنگونی جمهوری اسلامی! به حزب خود بپیوندید و در کنار فعالین و انقلابیون چپ در جنبش کارگری و در جنبش آزادی زن و در مبارزه علیه اعدام و سنگسار و برای آزادی زندانیان سیاسی، دوشادوش همه فعالین و دست اندرکاران جنبش انقلابی سرنگونی طلبانه مردم ایران، برای سرنگونی جمهوری اسلامی و تحقق جمهوری سوسیالیستی مبارزه قدرتمند و متحد و یکپارچه ای را به پیش ببرید!
یکبار دیگر به همه شما تبریک میگویم و دستتان را به گرمی میفشارم.

حمید تقوائی،
دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران
۱۶ آذر ١٣٨٥، ۷ نوامبر ٢٠٠٦