پیام حمید تقوائی بمناسبت روز دانشجو

انترناسیونال۱۶۸

 

شانزده آذر روز فراخواندن جامعه به آزادی و سوسیالیسم است

شانزده آذر روز دانشجو فرا میرسد. جنبش دانشجوئی در ایران همیشه فعال و معترض و پیشرو بوده است اما شانزده آذر تنها روز دانشجو نیست، این روز نه به جمهوری اسلامی، روز آزادی و برابری، روز سوسیالیسم است، و این حقیقت را سالهاست که بیانیه ها و شعارهای دانشجویان در شانزده آذر با صدای بلند و رسا اعلام داشته است. "آزادی و برابری"، "نان و آزادی برای همه"، "رهایی انسان از تمامی تقسیم بندیها و تبعیض های طبقاتی، جنسی و نژادی"! اینها پیامهای شانزده آذر است که در سالهای پیاپی در فضای سیاسی جامعه طنین انداز شده است. و امسال نیز این پیام شفاف تر و رسا تر از همیشه، پیام روز دانشجو خواهد بود. دانشجویان در این روز بمیدان میآیند تا به نمایندگی از تمام جامعه در برابر کل حکومت جنایتکار اسلامی و نظام ضد انسانی سرمایه بایستند و پرچم سوسیالیسم را برافرازند.

امروز مقامات واقع بین و دور اندیش در حکومت و در اپوزیسیون ارتجاعی آن، از خطر سوسیالیسم و درجه نفوذ آرمانهای رادیکال چپ در میان جوانان ابراز نگرانی میکنند، و در مورد شبح لنین در دانشگاهها به یکدیگر هشدار میدهند. این شبح واقعی است. منصور حکمت بر این حقیقت تاکید میکرد که دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم، و بدون "خطر" سوسیالیسم به یک منجلاب بدل خواهد شد و امروزهراس و نگرانی ارتجاعیون از "خطر سوسیالیسم"، بازتاب گسترش روز افزون امید سوسیالیسم در میان آن اکثریت عظیمی است که به منجلاب جمهوری اسلامی تن نمیدهند و میروند که این نظام را از پایه زیرو رو کنند.

جوانان و دانشجویان در صف مقدم این تعرض چپ و انقلابی به وضعیت موجود قرار دارند. و این یک تعرض گسترده اجتماعی است. اعتصابات و اعتراضات بی وقفه کارگران که امروز ابعاد بیسابقه ای بخود گرفته است، مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و علیه اعدام و سنگسار، جنبش گسترده علیه آپارتاید جنسی و حجاب اسلامی، و جنبش دفاع از حقوق کودکان با فراخوان تغییر دنیای وارونه سرمایه داری، اینها همه اجزاء یک جنبش عظیم سرنگونی طلبانه است که هر روز چپ تر و رادیکال تر میشود. جامعه نیازمند یک انقلاب چپ و رادیکال، یک انقلاب زیر و رو کننده سوسیالیستی است. و این نیاز نه تنها در روز دانشجو بلکه در شعارها و بیانیه های روز جهانی کارگر، در روز جهانی زن و در روز جهانی دفاع از حقوق کودکان بارها و بارها با صدای بلند فریاد زده شده است. در شانزده آذر امسال این اعتراض سوسیالیستی باید صریح تر و رسا تر از همیشه در جامعه طنین انداز شود.

دانشجویان، کارگران، مدافعین حقوق کودک، محصلین، معلمان، معترضین به آپارتاید جنسی و حجاب اسلامی! آزادیخواهان و برابری طلبان! در شانزده آذر به خیابان بیائید و علیه جمهوری اسلامی و علیه منجلاب سرمایه داری فریاد اعتراض خود را بلند کنید!

زنده باد سوسیالیسم!

حمید تقوائی،

دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

٩ آذر ١٣٨٥، ٣٠ نوامبر ٢٠٠٦