پیام حمید تقوائی بمناسبت پانزدهمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران

حزب کمونیست کارگری پاسخ طبقه کارگر و بشریت آزادیخواه به جهان سیاه سرمایه داری دوران ماست. پانزده سال قبل، در طلوع خونین نظم نوین جهانی، منصور حکمت حزب کمونیست کارگری را پایه گذاشت. او اعلام کرد دنیا بدون امید سوسیالیسم منجلابی بیش نخواهد بود و خود با تشکیل حزب کمونیست کارگری مشعل این امید را در دل توحش نظم نوین سرمایه زنده نگاه داشت. و امروز حزب او حزب همه کسانی است که به دنیای ضد انسانی موجود تمکین نمیکنند، کسانی که به منجلاب سرمایه تن نمیدهند و میخواهند این دنیای وارونه را درهم بپیچند. حزب ما حزب اعتصاب بزرگ کارگران شرکت واحد، حزب مبارزه متحد و همبسته مراکز کارگری سنندج، و حزب 16 آذرهای آزادی و برابری است. این حزب نجات جان پناهندگان و محکومین به اعدام و سنگسار، حزب آزادی زن و حزب معترضین به آپارتاید جنسی، حزب روز جهانی کودک، حزب بیانیه های سوسیالیستی در جشنهای اول مه و حزب سرود انترناسیونال در مراسم ها و گردهمائی ها است. این حزب سرنگونی جمهوری اسلامی است. این حزب تغییر دنیای وارونه موجود، و حزب بشارت دهنده سوسیالیسم برای رفع تبعیض است. این حزب مردم متمدن جهان در مقابله با قطبهای تروریستی دنیای بعد از یازده سپتامبر است. این حزب شکست نخوردگان انقلاب 57 و حزب زمینه سازان انقلاب پیروزمند آتی در ایران است. این حزب منصور حکمت است که میرزمد و به پیش میرود.

پانزده سال است که حزب ما در برابر جمهوری اسلامی، در برابر اسلام سیاسی و در مقابل ارتجاع نظم نوین جهانی، دمی از مبارزه باز نایستاده است. دستاوردهای ما در این دوره کم نبوده اند. حزب ما امروز به وزنه تعیین کننده ای در جنبش انقلابی و سرنگونی طلبانه و به یک نیروی اجتماعی شناخته شده و تاثیر گذار بر مبارزات کارگران و اقشار مختلف مردم در برابر جمهوری اسلامی تبدیل شده است. اما وظایف عظیم تر در راهند. ما میتوانیم و باید سازمانده و رهبر انقلابی باشیم که در ایران در حال شکل گرفتن است. در صف مقابل ما، در برابر حزب و مردم و انقلاب، نه تنها حکومت جنایتکار اسلامی بلکه نیروهای رنگارنگ اپوزیسیون راست، نیروهای ارتجاعی نظم نوینی و ملی-قومی-مدهبی نیز صف کشیده اند. تهدید محاصره اقتصادی و حمله نظامی و سناریوهای ضد انسانی رژیم چنج بشیوه آمریکا جامعه را تهدید میکند و در دل همین شرایط اعتصابات کارگری و اعتراضات مردم هر روز گسترده تر، چپ تر ورادیکال تر میشود. حزب ما میتواند و باید به سخنگو و نماینده جنبش اعتراضی و سرنگونی طلبانه مردم و به نیروی رهبری کننده و پیشبرنده این مبارزات تا سطح یک انقلاب پیروزمند اجتماعی تبدیل شود. ما حزب انقلاب و سوسیالیسم هستیم، و انقلاب و سوسیالیسم نیاز مبرم و روز جامعه ایران است.

کارگران و مردم آزاده ایران، به حزب خود، به حزب کمونیست کارگری بپیوندید. آینده از آن ماست.

زنده باد منصور حکمت، زنده باد حزب!

حمید تقوائی، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

۲۴نوامبر ۲۰۰۶