زنده باد مبارزه متحد و متشکل کارگران!

پیام حمید تقوائی به کارگران رزمنده شرکت واحد

کارگران مبارز!

اعتصاب سازمانیافته و یکپارچه شما که دیروز بدنبال بیش از پنج هفته مبارزه بی وقفه برای رسیدن به خواستهای بدیهی و برحقتان صورت گرفت با هجوم وحشیانه مزدوران جمهوری اسلامی مواجه شد. اعتصاب با یورش مامورین و اوباش جمهوری اسلامی به خانه های شما و دستگیری همسران و کودکانتان، با بکار گرفتن باتون و گازاشک آور و ضرب و شتم کارگران اعتصابی از همان دقایق اولیه اعتصاب، و بازداشت صدها نفر از کارگران وحشیانه سرکوب شد اما نفس همین توحش نشانه حقانیت و قدرت شما کارگران و ترس و نگرانی رژیم اسلامی از قدرت متحد و متشکل شماست. رژیم حتی جرات نمیکند اعلام کند که اعتصابی صورت گرفته است! نفس اعلام و تدارک و شروع یک اعتصاب سازمانیافته برای شما کارگران واحد و کل کارگران ایران یک پیروزی و یک دستاورد گرانقدر است. اهداف و خواستهای این اعتصاب و اعتراض نیز گام بزرگی بجلوست. اعلام مطالباتی نظیرانعقاد پیمان دسته جمعی، برسمیت شناختن تشکلهای آزاد کارگری، انحلال شوراهای اسلامی، افزایش حداقل دستمزدها به پانصد هزار تومان، اساسی ترین خواستهای کل طبقه کارگر ایران را در یک سطح وسیع در میان کارگران و جامعه مطرح میکند و در مرکز توجه جامعه قرار میدهد. جنبش کارگری با طرح این خواستها به یک عرصه تازه تعرض به کارفرمایان و حکومتشان پا میگذارد و شما کارگران واحد پیشگامان این حرکت تعرضی هستید. درود بر شما!

کارگران قهرمان!

شما همچنین پیشروان جنبش بیرون راندن شوراهای اسلامی از کارخانه ها و برپائی تشکلهای آزاد کارگری هستید. برملا شدن کامل ماهیت پلیسی و ضد کارگری شورای اسلامی و خانه کارگر در میان کارگران و همه جامعه یک دستاورد مهم مبارزه شما است. در نبرد یکماهه شما با دولت این ارگانهای ضد کارگری تماما در برابر شما و در کنار حکومت قرار گرفتند، و کاملا طرد و منزوی شدند. در اثر مبارازات شما خواست انحلال این تشکلهای پلیسی و دست بکار شدن برای ایجاد تشکلهای آزاد و مستقل کارگری در سطح وسیعی در میان کارگران رواج مییابد و به یک حرکت وسیع تبدیل میشود. مبارزه شما اولین حرکت متشکل و سازمانیافته کارگری و تحت رهبری یک سندیکای واقعی و آزاد کارگری در تاریخ پنجاهساله اخیر جنبش کارگری است. و بی شک این آغاز دور تازه ای از مقابله فعال کارگران با تشکلهای پلیسی رژیم در کارخانه ها و شکل گیری تشکلهای آزاد و واقعی کارگری خواهد بود.

کارگران رزمنده!

اعتصاب را کوبیدند اما نتوانستند عزم و اراده و روحیه مبارزاتی شما را در هم بکوبند. چنان از این اعتصاب وحشت زده اند که حتی وقوع آنرا انکار میکنند. و همین واقعیت نشانه قدرت و حقانیت اعتصاب و مبارزه شما است. در این تردیدی نیست و حتی خود مقامات هم میدانند که پس از این اعتصاب مبارزات شما با عزم و اراده ای راسخ تر ادامه خواهد داشت. اکنون خواست آزادی فوری همه دستگیر شدگان و محاکمه و مجازات عاملین و آمرین یورش وحشیانه 8 بهمن به خانه ها و اجتماعات شما نیز به خواستهای برحق شما افزوده شده است. حزب ما برای آزادی منصور اسانلو و تمامی کارگران دستگیر شده و خانواده هایشان و تا دست یافتن شما به همه خواسته هایتان در کنار و همرزم شما خواهد بود. دور تازه ای در مبارزات شما و در جنبش کارگری ایران آغاز شده است. ما با تمام امکاناتمان میکوشیم همچنان تریبون و صدای اعتراض و مبارزه شما کارگران باشیم. ما اجازه نخواهیم داد مبارزات شما با سانسور و تحریف و انکار و سکوت مواجه شود، جنایات جمهوری اسلامی در 8 بهمن را در برابر چشمان جهانیان قرار خواهیم داد و دنیا را بر سرشان خراب خواهیم کرد. مردم ایران و کارگران و مردم شریف جهان حامی شما و در کنار شما هستند. پیروزی از آن ما است.

به شما و به رهبری رزمنده سندیکایتان درود میفرستم و دست همه شما را به گرمی میفشارم!

حمید تقوائی دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

۹بهمن ماه ۱۳۸۴، ۲۹ژانویه ۲۰۰۶