تشکل و اتحاد و حزبيت رمز پيروزى است پيام حميد تقوائى به کارگران نساجى سنندج

 

رفقاى کارگر!

پيروزى شما پس از ١٦ روز اعتصاب و مبارزه استوار و متحد يک دستاورد ارزشمند براى کل جنبش کارگرى است. اين پيروزى را به همه شما تبريک ميگويم. تشکل و همبستگى و سرسختى و پيگيرى اى که شما در اين اعتصاب از خود نشان داديد، يک دستاورد ارزشمند و يک گام بلند بجلو براى کارگران و جنبش کارگرى در سراسر ايران است. اتکا به مجمع عمومى، مطالبه حقوق ايام اعتصاب، تشکيل کميته حمايت از اعتصاب و صندوق کمک مالى به اعتصاب، اين ها مهمترين دستاوردهاى ١٦ روز مبارزه و مقابله شما با دولت و کارفرما و مديريت بود. اين دستاورهاى گرانقدر بايد تثبيت شود و به شيوه و سنت هر اعتصاب ومبارزه کارگرى در سراسر ايران تبديل گردد. اعتصاب پيروزمند شما يک بار ديگر با روشنى و برجستگى اين حقيقت پايه اى را تاکيد کرد که قدرت کارگران در وحدت و تشکيلات است، يکبار ديگر به همه نشان داد که در برابر کارگران همبسته و متحد و متشکل هيچ نيروئى تاب مقاومت ندارد.

کارگران مبارز! در اين اعتصاب، کارگران سراسر ايران، مردم شريف و آزاديخواه در سنندج و در همه شهرها، و همه کارگرانى که از کشورهاى مختلف دنيا با پيامهاى پر شورشان از اعتصاب حمايت کردند، با شما و در کنار شما بودند، و حزب شما در محور اين جلب همبستگى و اتحاد قرار داشت. حزب کمونيست کارگرى، در تمام لحظات اعتصاب در کنار شما بود، تمام توان و امکانات خود را براى گزارشدهى و خبر رسانى از اين اعتصاب به مردم ايران و جهانيان، براى جلب حمايت سازمانها و اتحاديه هاى کارگرى در کشورهاى مختلف، براى نشان دادن راه پيشروى در مقابله با دولت و کارفرما، و در يک کلام براى تقويت و به پيروزى رساندن اين مبارزه بکار گرفت. نقش حياتى حزب طبقه کارگر در به ثمر رساندن مبارزات هر روزه کارگران حقيقت پايه ديگرى بود که اعتصاب پيروزمند شما بروشنى در برابر چشمان همه قرار داد. رفقاى کارگر، پيروزى شما پيروزى همه ماست. اين پيروزى را با بکار گرفتن درسها و دستاورهاى اين تجربه پر بار در مبارزه هر روزه مان با کارفرمايان و دولتشان و در مبارزه انقلابى که در کل جامعه براى رفاه و آزادى و برابرى، براى رفع تبعيض و سوسياليسم در حال شکل گرفتن است، بزرگ بداريم.

دست همه شما را بگرمى ميفشارم و شادکامى و پيروزيهاى باز هم بيشترى را برايتان آرزو ميکنم.

حميد تقوائى، دبير کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران

٧ ژانويه ٢٠٠٥، ١٨ ديماه ١٣٨٣