پيام به مردم آزاده کردستان به مناسبت برپائى با شکوه جشن کودکان

 

مردم آزاده کردستان!

صميمانه ترين درودها و تبريکات مرا به مناسبت برپائى پر شکوه جشن کودکان بپذيريد. در هر جامعه اى احترام به کودکان و حقوق کودک يک شاخص پايه اى از احترام به انسان و انسانيت است. و شما هر سال با برپائى جشن آدم برفيها احترام عميق خود به انسانيت و اراده راسخ تان را براى رسيدن به يک جامعه آزاد و برابر به نمايش ميگذاريد. آرزو داشتم در اين روز با شما و درکنار شما باشم و از نزديک چهره خندان کودکان در خيابانهاى شهر را ببينم. جشن کودکان جشن همه ماست.

مردم آزاديخواه!

برپائى سالانه جشن آدم برفيها در دفاع از حقوق کودکان يک سنت پيشرو و مدرن و انسانى است!

کودکان مقدمند؛ و دفاع از حقوق کودک در صف مقدم مبارزه براى رهائى و آزادى کل جامعه قرار

دارد. شما در جشن آدم برفيها از جانب کل مردم ايران و در دفاع از همه انسانها به خيابان مى آئيد و انسانيت را جشن ميگيريد. اين حرکت پيشرو و انسانى فرياد کل مردم ايران عليه نظام ضد کودک، ضد زن و ضد انسانى جمهورى اسلامى است. اين سنت انسانى را، که سال قبل از سنندج آغاز شد و امسال چندين شهر ديگر کردستان را در بر گرفته است، بايد پاس داشت و آنرا به همه شهرها در سرتاسر ايران گسترش داد.

دست همگى شما را به گرمى ميفشارم و در آغوشتان ميگيرم. به اميد روزى که پيروزى بر نظام ضد انسانى جمهورى اسلامى را در سراسر ايران جشن بگيريم.

حميد تقوائى، دبير کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران

٢ بهمن ١٣٨٣، ٢١ ژانويه ٢٠٠٥