پيام حميد تقوائى به کارگران و به فعالين و سازماندهندگان اول مه

کارگران آزاده!

اول مه امسال روز عرض اندام طبقه کارگر و کمونيسم کارگرى در ايران بود. وسعت تجمعات و راهپيمائى ها و مراسم و جشنهاى کارگرى در تهران و تبريز و سنندج و اهواز و آبادان و ماهشهر و کرمانشاه و ده ها شهر ديگر و مضمون راديکال و ضد سرمايه دارى سخنرانى ها و قطعنامه ها و بيانيه هاى طرح شده در اين تجمعات، نشانگر حضور قدرتمند جنبش کارگرى در جامعه و گرايش راديکال سوسياليستى در اين جنبش است.

رفقاى کارگر!

شما با طرح روشن و رساى خواستهاى پايه اى و فورى و مبرمى چون افزايش حداقل دستمزدها به ٤٥٠ هزار تومان و حق بى قيد و شرط تشکل و اعتصاب در تجمعات و راهپيمائيها و قطعنامه هاى اول مه گام بلندى در تعرض اقتصادى و سياسى عليه دولت و کارفرما بجلو برداشتيد. شما مراسم دولتى را در تهران و تبريز به ضد خود تبديل کرديد و بساط رفسنجانى و خانه کارگر و شوراهاى اسلامى را در هم پيچيديد، و با طرح خواستهاى پايه اى و سراسرى کارگران در اهواز و ماهشهر با نام "انجمن آزادى و برابرى جنوب خوزستان" عملا پوچى و بى ثمرى تشبثات ناسيوناليستى و قوم پرستانه حکومت و نيروهاى ناسيوناليست فارس و عرب را به همگان نشان داديد. درود بر شما!

کارگران!

اول مه امسال جلوه اى از قدرتنمائى آن نيروى عظيمى بود که ميتواند خود و با خود تمام جامعه را از نکبت تبعيض و استثمار و نابرابرى و فقر و محروميت سرمايه دارى رها سازد و آزادى و برابرى و سوسياليسم را در ايران متحقق کند. اول مه امسال به همگان نشان داد که نيروى تعيين کننده و کارساز جنبش سرنگونى، نيروئى که با شعارهاى "سوسياليسم راه رهائى ماست" و "سوسياليسم دواى درد مردم" و "سوسياليسم بپا خيز براى رفع تبعيض" در اين جنبش نمايندگى ميشود، بپا خاسته و به ميدان آمده است.

کارگران!

اول مه امسال مهر جنبش و حزب کمونيسم کارگرى را برخود داشت. مبارزه بى وقفه ما عليه حکومت اسلامى چپاولگران سرمايه دار، مبارزه بى وقفه ما عليه مذهب و قوم پرستى و ناسيوناليسم در حکومت و در نيروهاى اپوزيسيون راست آن و بالاخره پافشارى ما بر انقلاب و سوسياليسم و بر افراشتن پرچم "آزادى و برابرى وحکومت کارگرى"، که در شکل اوليه "برابرى، برادرى، حکومت کارگرى" پرچم مارش عظيم کارگران در اولين مه پس از انقلاب ٥٧ بود، همه اينها در اول مه امسال در يک مقياس وسيع اجتماعى به ثمر نشست، نمايندگى شد و از تبريز و بهشهر تا اهواز و سنندج حضور سراسرى خود را اعلام کرد. اول مه امسال روز کارگران و سوسياليسم و روز حزب کمونيست کارگرى، حزب سوسياليست انقلابى کارگران بود.

با آروزى پيشروهاى بيشتر و پيروزى هاى عظيم تر!

زنده باد اتحاد کارگران، زنده باد حزب، زنده باد سوسياليسم!

حميد تقوائى

دبير کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران

٣ مه ٢٠٠٥، ١٣ ارديبهشت ١٣٨٤