پيام حميد تقوائى بمناسبت اوجگيرى مبارزات مردم عليه جمهورى اسلامى

مردم آزاده ايران!

روزهاى سرنوشت سازى را از سر ميگذرانيم. روزهاى رهائى، روزهاى اتحاد و همبستگى، روزهاى اعتراض و مبارزه براى رسيدن به آزادى و برابرى. روزهائى که بپا خاسته ايم تا آخرين ضربات را بر پيکر منحوس جمهورى اسلامى وارد کنيم و براى هميشه از شر اين رژيم ضد انسانى خلاص شويم. ما در اين روزها انتخابات جمهورى اسلامى را به شکست کشانديم، اين مضحکه را رسوا و بى آبرو کرديم و به همه نشان داديم که راى ما مردم ايران يکصدا و يکپارچه بر عليه کل نظام جمهورى اسلامى است، به جهانيان اعلام کرديم که راى ما يک نه بزرگ به اين نظام منحوس است! اين نظام بايد جارو شود و شرش را از سر ما کم کند. به اين هدف فقط با مبارزه متحد خودمان ميتوانيم برسيم. مبارزات ما با ختم انتخابات تمام نميشود. ما در آغاز يک جنبش عظيم انقلابى قرار داريم. اولين گامها را برداشته ايم و بايد با شتاب بيشترى با گستردگى بيشترى و با اتحاد بيشترى اين مبارزه را حول شعار آزادى و برابرى به پيش ببريم. بايد براى آزادى زندانيان سياسى بپا بخيزيم. در جلو در زندانها تجمع کنيم و يکصدا فرياد بر آوريم زندانى سياسى آزاد بايد گردد. اين يکى از محورها و يکى از شعارهاى اصلى مبارزه ما در اين دوره است. بر افراشتن پرچم رهائى زن و در هم شکستن ديوار آپارتايد جنسى محور ديگر مبارزات ماست. زنان بايد بدون حجاب در اين مبارزات شرکت کنند. بايد حجابها را کنار بگذارند و عملا آپارتايد جنسى را در هم بشکنند. زن و مرد دست در دست هم، دوشادوش و در کنار هم در اعتراضات و در تجمعات و تظاهرات شرکت کنيم و يک صدا آزادى و برابرى را فرياد کنيم. بايد گام بگام جمهورى اسلامى را به عقب نشاند و بدور انداختن حجاب کارى ترين ضربه به رژيم ضد زن حاکم است. در اين مبارزه بايد صفوف هر چه بيشترى از ما مردم، کارگران، دانشجويان، زنان و اقشار مختلف جامعه در کنار هم قرار بگيريم و يکپارچه و متحد در روزهاى سرنوشت سازى که در پيش است به خيابانها بيائيم، اعتراض کنيم ، فرياد خودمان را به گوش دنيا برسانيم و آخرين ضربات را بر جمهورى اسلامى وارد کنيم.

مردم آزاديخواه!

شمارش معکوس براى سقوط جمهورى اسلامى شروع شده است. با مبارزات متحد خودمان، با بر افراشتن پرچم آزادى و برابرى، با شعار مرگ بر جمهورى اسلامى، و با شعار "سوسياليسم بپا خيز براى رفع تبعيض"، راه را براى رسيدن به يک جامعه آزاد و برابر و مرفه و انسانى هموار کنيم. به شما مردم آزاده درود ميفرستم و همه شما را به يک مبارزه متحد و فعال و پيگير عليه جمهورى اسلامى و براى برپائى نظام برابر و آزاد و مرفه جمهورى سوسياليستى فرا ميخوانم.

پيروزى از آن ماست!

حميد تقوائى

دبير کميته مرکزى حزب کمونيست ايران

٢٦ خرداد ٨٤، ١٦ ژوئيه ۲۰۰۵