پيام حميد تقوائى به کارگران مبارز نساجى کاشان

دوستان کارگر از جانب حزب کمونيست کارگرى به شما بخاطر راهپيمائى عظيم اعتراضى تان درود ميفرستم و برايتان آرزوى پيروزى ميکنم. شما در گرماى کشنده و شرايطى دشوار براى پرداخت دستمزدهاى معوقه، يعنى بازپس گرفتن آنچه کارفرمايان و دولتشان از شما دزديده اند، دست به اين حرکت تعرضى زديد و نفس سازماندهى و عملى کردن اين حرکت تا همينجا يک پيشروى و پيروزى درخشان براى جنبش کارگرى محسوب ميشود. اين اقدام جسورانه و حق طلبانه شما فرياد اعتراض کل طبقه کارگر به وضعيت غير قابل تحملى است که حکومت اسلامى سرمايه براى همه کارگران و حقوق بگيران زحمتکش ايجاد کرده است. شما در اين مارش عظيم کل کارگران و اکثريت عظيم حقوق بگيرانى که زندگى زير خط فقر بر آنان تحميل شده است را نمايندگى ميکنيد. درود بر شما! اين حرکت قهرمانانه شايسته حمايت و پشتيبانى وسيع از جانب همه کارگران و مردم شريف در سطح ايران و در عرصه بين المللى است و حزب ما به سهم خود همه امکاناتش را در بسيج اين حمايت و همبستگى بکار ميگيرد.

کارگران مبارز

نقش شما در جنبش افزايش دستمزدها برجسته و نمونه بوده است. شما با بلند کردن پرچم حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان در پيشاپيش صف مبارزه براى افزايش دستمزدها قرار گرفتيد، مبارزه اى که اکنون از تهران تا کرمانشاه و تبريز و آبادان و سنندج و بهشهر کارگران کارخانه هاى متعددى به آن پيوسته اند و هر روز ابعاد وسيعترى بخود ميگيرد. بى گمان راهپيمائى با خواست پرداخت دستمزدها معوقه نيز آغازگر حرکت و تعرض تازه اى در سطح جنبش سراسرى کارگران براى دريافت دستمزدهاى پرداخت نشده خواهد بود. قاطع و متحد به پيش برويد و تا دريافت همه حقوق معوقه تان از حرکت باز نايستيد. حزب ما با تمام توان و امکانات خود از مارش قهرمانانه شما حمايت ميکند. بار ديگر به شما درود ميفرستم و برايتان آرزوى پيروزى ميکنم.

حميد تقوائى، دبير کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران

٢٩ تيرماه ١٣٨٤، ٢٠ ژوئيه ٢٠٠٥