پیام حمید تقوائی به مردم آزادیخواه کردستان!

مردم مبارز کردستان!

حرکت یکپارچه شما در به تعطیل کشاندن شهرها تعرض قدرتمندی در مقابل کشتار و سرکوبگری جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی با استقرار ارتش و سایر نیروهای نظامی در خیابانها و میلیتاریزه کردن فضای شهرها و با کشتار و خانه گردی و دستگیریهای وسیع تلاش میکند فضای رعب و اختناق گورستانی را بر شهرهای کردستان حاکم کند. اما در برابر مردم متحد و مصممی که برای آزادی بپا خاسته اند از خونریزترین حکومتها نیز کاری ساخته نیست. تعطیلی همزمان شهرها در ادامه اعتراضات و خیزشهای پی در پی شهری در دوهفته اخیر نشانه قدرتمند و نوید بخشی از این عزم و اتحاد بود. این گام بلندی بجلو و پیشروی ارزشمندی برای جنبش انقلابی مردم در سراسر ایران است. من از جانب حزب کمونیست کارگری این پیروزی را به شما مردم آزادیخواه و مبارز کردستان تبریک میگویم و به شما درود میفرستم.

کارگران، زنان، جوانان، مردم آزاده کردستان!

متشکل شوید و متحد و همبسته تا تحقق کامل خواستهایتان از پای ننشینید:

یورش نیروهای سرکوبگر و کشتار و دستگیری و خانه گردی و تعرض به زندگی مردم باید فورا متوقف شود،

نیروهای ارتشی و سایر نیروهای نظامی باید فورا از شهرها خارج شوند،

دستگیرشدگان رویدادهای اخیر باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند،

عاملین و آمرین کشتارهای اخیر در شهرهای کردستان باید معرفی و محاکمه شوند.

مبارزه برای تحقق این خواسته ها را باید به شکلی سازمانیافته و پیگیر و نقشه مند ادامه داد. خانواده های جانباختگان و دستگیر شدگان در اعتراضات اخیر، جوانان، و بویژه کارگران نقش برجسته ای در پیشبرد این مبارزه بعهده دارند. حزب ما همانطور که تا امروز عمل کرده است تمام توانش را برای سازماندهی و پیشبرد هرچه همبسته تر و متشکل تر و هدفمند تر این مبارزه و برای جلب و بسیج حمایت کارگران و مردم ایران و سازمان های کارگری و نهادهای مترقی جهانی از مبارزات حق طلبانه شما بکار خواهد برد.

مردم آزاده کردستان!

جنبش وسیع اعتراضی شما در یکماهه اخیر نبرد معینی از انقلابی است که در سراسر ایران در حال شکل گرفتن است. اعتصاب کارگران نساجی سنندج و شاهو و آلومین و فستیوال کودکان در شهرهای کردستان نمودهائی از این جنبش انقلابی سراسری بود و شورشهای شهری در 18 تیرها، اعتراضات دانشجوئی در 16 آذرها، قدرتنمائی کارگران در اول مه ها، خیزش مردم زحمتکش در اهواز و فریدونکنار، مبارزات آزادیخواهانه زنان و جوانان، جنبش وسیع افزایش حداقل دستمزد به 450 هزارتومان، و اعتصابات و مبارزات کارگری برآمدهای دیگری از این جنبش عظیم انقلابی است که خواب و آرامش را از سران جنایتکار حکومت اسلامی ربوده است و میرود تا در اولین قدم، حکومت اسلامی و ضدمردمی را سرنگون کند و دنیائی بهتر، دنیائی فارغ از سرکوب و تحقیر و ستم، فقر و تبعیض و نابرابری را در این جامعه برقرار کند.

زنده باد انقلاب

حمید تقوائی دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

١٦ مرداد ١٣٨٤؛ ٧ اوت ٢٠٠٥