پیام حمید تقوائی به کارگران شرکت واحد

دوستان کارگر!

مبارزه همبسته و قاطع و شکوهمند شما برای کل جنبش کارگری در ایران یک گام بلند به پیش است. این مبارزه تا همین جا دستاوردها و پیروزهای ارزشمندی داشته است. شما توانستید با اعتصاب قدرتمندتان که پشتیبانی همه کارگران و اکثریت عظیم مردمی که از جهنم جمهوری اختناق و فقر و بی حقوقی به تنگ آمده اند را با خود داشت حکومت را به عقب نشینی وادار کنید. وعده داده اند که خواستهای شما را عملی خواهند کرد و همه دستگیر شدگان بجز منصور اسانلو آزاد شده اند. این پیشرویها نتیجه و دستاورد مستقیم اعتصاب و اعتراض شماست. اما پیروزی هنوز کامل نیست. اسانلو باید فورا و بیقید و شرط آزاد شود و همه مطالبات کارگران، افزایش دستمزد، پرداخت اضافه کاریهای معوقه، حق ایجاد تشکل آزاد و مستقل از دولت، قرارداد جمعی و طبقه بندی مشاغل، تامین مسکن برای کارکنان، تسهیلات رفاهی و حق بیمه همه باید فورا و بی قید و شرط عملی شود.

کارگران مبارز!

جمهوری اسلامی تنها تا آنجا عقب خواهد نشست و به مطالبات ما تن خواهد داد که مبارزه متحد ما به او تحمیل کرده باشد. نباید اجازه داد که با وعده و وعید و آزادی بخشی از دستگیر شدگان اراده ما را سست کنند و در صفوفمان تفرقه بیاندازند. در برابر این مانورها و شگردهای دولت باید قاطعانه ایستاد. اسانلو باید آزاد شود و همه خواسته های ما باید متحقق شود. عدم آزادی اسانلو همانطور که اعلام کرده اید باید با اعتصاب گسترده شما پاسخ بگیرد. اعتصاب شما پشتیبانی همه کارگران و بخشهای وسیع مردم ایران و کارگران جهان را با خود خواهد داشت و حزب ما با تمام توان خواهد کوشید تا این پشتیبانی هر چه وسیعتر و هر چه فعالتر صورت بگیرد. این مبارزه میتواند و باید تا پیروزی کامل به پیش برود.

رانندگان مبارز شرکت واحد!

مطالبات برحق شما مطالبات کل طبقه کارگر است. این حرکت شما جزئی از جنبش اعتراضی طبقه کارگر و همه مردم ایران علیه فقر و اختناق و بیحقوقیهای حاکم بر جامعه است. پیروزی شما در این مبارزه نیز پیروزی همه کارگران و همه مردم ایران خواهد بود. صفوف خود را همبسته تر و متحد تر و گسترده تر کنید و تا تحقق کامل خواستهایتان از پای ننشینید. حزب شما، حزب کمونیست کارگری همچنان در کنار شما و حامی مبارزه شما خواهد بود و تمام توان و امکانات خود را برای پیروزی کامل این مبارزه به کار خواهد گرفت.

به شما درود میفرستم و دست همه شما را به گرمی میفشارم!

با آرزوی پیروزی

حمید تقوائی، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

پنجشنبه ٨ دیماه ٨٤، ٢٩ دسامبر ٢٠٠٥