حجاب را به دور بياندازيد!

"آزادى، برابرى حق طبيعى ماست". اين يکى از شعارهاى مردم در حرکتهاى اعتراضى اخير است و زنان يک نيروى اصلى اين اعتراضات هستند.

هيچ بخشى از جامعه ايران مانند زنان اسارت و تبعيض را تجربه نکرده است. ايران جمهورى اسلامى زندان زنان است، قوانين قصاص و سنگسار و حجاب و آپارتايد جنسى و اخلاقيات و ناموس پرستى اسلامى ديوارهاى اين زندان و حکومت اسلامى دژخيم آنست. اين زندان را بايد درهم شکست. گردهمائى و تظاهرات براى آزادى زن در روز يکشنبه يک گام بلند در اين جهت بود. در روز يکشنبه زنان، و مردان آزاديخواهى که در کنار و همدوش آنان بخيابان آمده بودند، فرياد ميزدند "آزادى برابرى حق طبيعى ماست" و "آزادى، برابرى، لغو تبعيض جنسيتى"! در تجمع وسيع ديروز مردم در پارک ملت نيز تعدادى از زنان بدون حجاب شرکت کرده بودند و شعار آزادى برابرى يکى از شعارهاى اصلى بود. آزادى و برابرى را تنها بقدرت اعتراض و مبارزه هماهنگ و يکپارچه همه زنان و مردان آزاديخواه ميتوان بدست آورد. اين حرکت هم اکنون با شتاب فزاينده اى آغاز شده است. بايد آگاهانه و متحد به پيش رفت و به رژيم ضد زن حاکم امان نداد. بويژه عمل مستقيم خود زنان در لغو آپارتايد جنسى و حجاب اسلامى نقش کارساز و تعيين کننده اى دارد. ديوارهاى تبعيض و آپارتايد جنسى را ميتوان و بايد با نيرو و ابتکار عمل خود در هم شکست. در روز چهارشنبه در اعتراض به ممنوعيت ورود زنان به استاديوم فوتبال جمعى از زنان آزاديخواه در برابر درب استاديوم اجتماع و اعتراض کردند و بالاخره موفق شدند وارد استاديوم بشوند. اين يک نمونه از در هم شکستن آپارتايد جنسى است. دختران و پسران دانشجو نيز تا کنون در موارد متعددى قوانين جداسازى جنسى دانشجويان را عملا زير پا گذاشته اند. يک نمونه ديگر کنار گذاشتن حجاب و رقص و شادمانى دختران و پسران در شب عاشورا در ميدان محسنى تهران بود. اينها نمونه هاى موفقى از عمل مستقيم زنان براى لغو آپارتايد و لغو تبعيض جنسيتى است. امروز وقت آنست که در ادامه اين حرکات اعتراضى زنان آزاديخواه با يک اقدام همگانى و همبسته در سراسر جامعه گام بزرگ و تعيين کننده اى بجلو بردارند: همه با هم حجابها را کنار بگذاريم! در معابر عمومى، در مدارس و دانشگاهها، در ادارات و کارخانه ها و در گردهمائيها و تظاهرات و راهپيمائى ها بدون حجاب شرکت کنيد! آزادى و برابرى حق طبيعى ماست و بدور انداختن اين چادر سياه ستم و انقياد اولين گام تحقق اين حق طبيعى است.

در تطاهرات ديروز پارک ملت و همچنين در تظاهرات و حرکات اعتراضى گذشته مانند بر آمد ١٨ تير ١٣٨٢ و شورشهاى شهرى متعدد ديگر مواردى از برداشتن حجاب و سوزاندن حجابها را شاهد بوده ايم. ميتوان و بايد به اين پيشرويهاى محلى و مقطعى شکل گسترده و پايدارى داد. بى حجابى صرفا يک اقدام اعتراضى نيست، بلکه حق طبيعى زنان و شيوه عادى زندگى ٥٠ درصد جامعه است. همانطور که با هم و در کنار هم بودن زن و مرد در خيابان و مجالس و تجمعات و در محل کار و تفريح يک امر طبيعى و عادى زندگى انسان است. بى حجابى حق طبيعى ماست و اين حق را مثل هر حق ديگرى بايد بقدرت همبسته خود بدست آورد.


زنان آزاده!

حجاب سمبل تحقير و فرودستى و بيحقوقى زن است. حجاب ديوار آپارتايد جنسى و ابزار منزوى و جدا کردن زن از جامعه و از فعاليتهاى اجتماعى است. درهم شکستن اين سمبل و ابزار حقارت و بيحقوقى اولين شرط رهائى است. همانطور که باز کردن غل و زنجير از دست و پاى بردگان اولين شرط لغو بردگى است. شمارش معکوس براى سقوط رژيم منحوس جمهورى اسلامى آغاز شده است. حجابها را به دور بيندازيد و ديوارهاى زندان جمهورى اسلامى را بر سرش خراب کنيد