پيام حميد تقوائى ليدر حزب کمونيست کارگرى به مناسبت گردهمائى مردم سنندج در ٢٤ بهمن

درود به مردم آزاديخواه سنندج!مردم آزاده شهر سنندج!

گردهمايى باشکوه شما در روز جمعه ٢٤ بهمن نمايش قدرتمندى از اتحاد و همبستگى مبارزاتى بود. چندين هزار نفر در اين روز گرد آمديد تا همبستگيتان را با کارگران خاتون آباد و معلمان سراسر ايران با صداى بلند اعلام داريد، رژيم جنايتکار اسلامى را بخاطر شليک به کارگران محکوم کنيد، و از طرف حزبتان، حزب کمونيست کارگرى، تاج گلى را به کارگران جانباخته خاتون آباد تقديم داريد. درود بر شما!
سنندج شهر اول ماه مه هاى سرخ، شهر همايش در دفاع از حرمت و حقوق زن و شهر جشن آدم برفى در حمايت از کودکان است. سنندج شهر مبارزه با ارتجاع مذهبى و آپارتايد جنسى است. سنندج شهر مقاومت و تعرض است، شهر آزادى و برابرى و سوسياليسم است، شهر ما کمونيستهاى کارگرى است. درود بر سنندج سرخ!

کارگران، زنان و جوانان مبارز شهر سنندج! انقلابى به پهنه سراسر ايران شکل ميگيرد و شما پيشتاز اين انقلابيد! جنبش شما جنبش ملى و بر سر خودمختارى و استقلال و فدراليسم نيست، سنندج در اين قالبهاى سنتى که تمام نيروهاى کمپ ضد انقلاب، از رژيم اسلامى تا احزاب و نيروهاى ناسيوناليست کرد ميکوشند به آن تحميل کنند نمى گنجد. جنبش شما رنگ ملى و منطقه اى ندارد، درد شما درد همه مردم ايران، و راه رهائى شما راه همه است. شما بر عليه مذهب و آپارتايد جنسى، عليه فقر و استثمار و براى آزادى و برابرى ميجنگيد. و اين نبرد کارگران، نبرد کمونيسم کارگرى در سراسر ايران است. شما در ٢٤ بهمن نشان داديد گردهمائى هاى توده هاى وسيع مردم در همبستگى با يکديگر، در تعرض به رژيم بحران زده جمهورى اسلامى و با پرچم حزب کمونيست کارگرى همين امروز و با همين تناسب قوا کاملا ممکن است. بپا خيزيد و با پرچم آزادى و برابرى متحد و يکپارچه به رژيم تعرض کنيد! اين فراخوان حزب ما، و امروز پيام شما مردم مبارز سنندج، به همه مردم ايرانست: به کارگران که در کرمان و بم و اراک و تهران و اصفهان و در سراسر ايران دمى از مبارزه باز نايستاده اند، به معلمان که در ابعاد سراسرى و گسترده بميدان مى آيند، به دانشجويان که پرچم آزادى و برابرى و همبستگى با کارگران پتروشيمى را در ١٦ آذر بر افراشتند، و زنان که در تظاهرات تير و خردادماه چادرها را بدور افکندند و بر عليه آپارتايد جنسى شعار دادند. اين جنبشى با پرچم حزب ماست که همه جا شکل ميگيرد و رخ نشان ميدهد. صفوف اين مبارزه بايد گسترده و متحد شود، متشکل و هماهنگ شود و يکپارچه بميدان بيايد! تجربه ٢٤ بهمن سنندج گام بلندى در اين جهت است. اين تجربه ايست که بايد در همه شهرهاى ايران الگو قرار بگيرد و همه گير شود. و حزب ما با تمام توان در اين راه مبارزه ميکند.

مردم آزاده سنندج! انقلابى به پهنه سراسر ايران در حال شکل گرفتن است. انقلابى که به چيزى کمتر از زيرو رو کردن نظام اسلامى سرمايه و برقرارى جامعه اى رها و مرفه و برابر، برقرارى جمهورى سوسياليستى رضايت نميدهد. حزب ما در کنگره اخير خود عزم و اراده راسخش را براى سازماندهى و رهبرى اين انقلاب اعلام داشت، و ٢٤ بهمن سنندج حقانيت و امکانپذيرى راه حزب را اعلام ميدارد. يکبار ديگر به شما درود ميفرستم و دستاورد و پيشروى هاى هر چه بيشترى را در مبارزه در راه آزادى و برابرى و سوسياليسم برايتان آرزو ميکنم.

حميد تقوائى

٢٥ بهمن