پيام به مردم ايران بمناسبت اوجگيرى بحران انتخاباتى حکومت

با رد صلاحيت کانديداهاى جناح دو خرداد بوسيله شوراى نگهبان و تحصن آنان در مجلس اختلافات و بحران داخلى جمهورى اسلامى بالا گرفته است. اين يک دعواى داخلى بر سر تناسب قواى جديد جناحها در حکومت است و به درست شما مردم آزاديخواه با بى اعتنايى و تمسخر به آن مينگريد. اين دعوا، همانند کل مضحکه اى که آنرا انتخابات مينامند، ربطى به ما مردم ندارد. مساله ما مردم جارو کردن کل اين جانيان و حکومت توحش اسلامى است. بحران انتخاباتى کنونى رژيم به هرشکل بپايان برسد، حاصل آن حکومتى ضعيف تر و از هم پاشيده تر و ضربه پذير تر خواهد بود. بايد چون صفى واحد بميدان بياييم و کارشان را يکسره کنيم.

مردم مبارز!شما هيچگاه از پاى ننشسته ايد. از شکافى که در ميان حکومتيان ايجاد شده استفاده کنيد و صفوف مبارزاتتان را فشرده تر کنيد. هم اکنون مبارزات کارگران پتروشيمى، ايران خودرو، نساجيهاى کاشان، فرش گيلان، شرکت نساجى پارس و ده ها کارخانه و واحد توليدى ديگر، اعتراض معلمان، اعتراضات مردم و درگيرى گروههاى امداد رسانى با حکومت جانيان بخاطر جنايت و رذالتشان در قبال مردم زلزله زده بم، کمپين اعتراض به حکم اعدام کبرى رحمانپور، و اعتراضات و اعتصابهاى بسيار ديگرى در سطوح مختلف جامعه در جريان است. اين مبارزات بايد متحد و يکپارچه شود، بهم تنيده شود و مانند يک نيرو و ضربه واحد و قدرتمند بر پيکر نحيف رژيم وارد بيايد. فعالين اين اعتراضات، سخنگويان و رهبران عملى مبارزات کارگرى و دانشجويى و مبارزات معلمان و زنان بايد از مبارزات يکديگر اعلام همبستگى کنند و به دفاع از اين مبارزات برخيزند. اعلام همبستگى دانشجويان در روز ١٦ آذر از اعتصاب کارگران پتروشيمى يک نمونه درخشان از اين نوع حمايتها بود. اين بايد الگويى باشد براى ايجاد يک ارتباط پيوسته و همبستگى متقابل بين اعتصابات و اعتراضات همواره در حال جريان کارگران و اقشار ديگر مردم. هيچ اعتراض و اعتصابى نبايد منفرد بماند. اتحاد مبارزاتى مردم و مشخصا کارگران و دانشجويان و زنان کليد و حلقه اصلى تعرض وسيعتر و کارساز تر به رژيم است.

کارگران، جوانان، دانشجويان و زنان مبارز!صفوف خود را متحد و يکپارچه کنيد! مبارزات خود را در هر سطح و عرصه و با هر مطالبه مشخصى که داريد گسترده تر و تعرضى تر کنيد. پرچم همبستگى با مبارزات همسنگرانتان در عرصه هاى ديگر را بلند کنيد و حمايت از خواست آنان را نيز به مطالباتتان بيفزاييد. باشد که بحران انتخاباتى رژيم به يک گام بزرگ بجلو در اتحاد و همبستگى جنبش انقلابى براى سرنگونى و ضربه نهايى به رژيم منحوس اسلامى تبديل شود.

مردم آزاديخواه!به اين حکومت مهلت ندهيد. با شعار آزادى، برابرى، مرگ بر جمهورى اسلامى و پا پرچم اعلام حمايت از مبارزات کارگران و معلمان و دانشجويان به خيابانها بيائيد و مضحکه انتخاباتى رژيم و کشمکش جناحهاى حکومتى را به بحران مرگ او تبديل کنيد. تجربه اعتراضات و تظاهرات عظيم بيست خرداد تا ١٨ تير امسال نشان داد که تعرض وسيع و پيوسته به جمهورى اسلامى کاملا امکان پذير است. اين تعرض در اشکال وسيعتر و متحد ترى ميتواند و بايد دوباره بميدان بيايد. بجان هم افتادن جناحهاى حکومتى ميتواند نقطه آغاز هفته هاى تعرض پيوسته به رژيم با شعار مرگ بر جمهورى اسلامى باشد. بايد چون صفى واحد بميدان بياييم و کارشان را يکسره کنيم.

حميد تقوائى، دبير کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران;