پيام همدردى حزب کمونيست کارگرى به بازماندگان فاجعه بم و مردم ايران

زلزله دهشتناکى که صبح امروز در شهر بم رخ داد همه مردم ايران و هر کس که در جهان اين خبر را شنيده، در بهت و اندوه فرو برده است. در يک لحظه هزاران کودک و پير و جوان در زير خروارها خاک مدفون شده اند و بازماندگان شان را غمزده و مستاصل و پريشانحال بر جاى گذاشته اند. از جانب حزب کمونيست کارگرى اين مصيبت را به همه بازماندگان قربانيان اين فاجعه و عموم مردم ايران تسليت ميگويم. ما شريک غم و اندوه شما و در اين لحظات سخت با شما و در کنار شما هستيم. حزب ما با هر چه در توان دارد براى يارى دادن به بازماندگان و کاستن از ابعاد اين فاجعه خواهد کوشيد.

در قبال چنين مصائب طبيعى معمولا احساس غم و اندوه با ناتوانى و استيصال به هم مى آميزد. قهر طبيعت ده ها هزار انسان بيگناه را به کام خود ميکشد و ظاهرا کارى هم از دست کسى ساخته نيست. اما طبيعت به تنهائى مقصر نيست. بشر عصر ما از آن قدرت علمى و تکنولوژيک برخوردار هس

ت که حوادث طبيعى بمراتب دهشتناک تر از آنچه در بم رخ داد را کنترل کند، تماما از وقوع آن پيشگيرى کند و يا عواقب آنرا به حداقل برساند. اگر هنوز شاهد آنيم که سوانح طبيعى هزار هزار قربانى ميگيرند، علت در نظام و مناسبات اجتماعى ايست که حفظ قدرت و منفعت مشتى انگل، و نه انسانيت و جان و رفاه انسانها، شالوده و قوه محرکه آنهاست. فاجعه اينجاست. اين يک فاجعه جهانى است اما در ايران جمهورى اسلامى اين فاجعه ابعاد عظيم و بيسابقه اى بخود ميگيرد. با يک هزارم آنچه رژيم صرف دستگاه عريض و طويل سرکوب و زندان و شکنجه و گستردن بساط خرافه و جهل و غيره ميکند ميتوان تلفات و ضايعات حوادثى نظير زلزله اخير را يا تماما پيشگيرى کرد و يا به حداقل رساند. جمهورى اسلامى مسئول مستقيم جان و مال قربانيان زلزله بم است.

در برابر اين فاجعه سياسى - اجتماعى بهت و استيصال جائى ندارد. ما ميتوانيم و بايد غم و اندوه ناشى از اين ضايعه را به عزم و اراده براى تغيير اين وضعيت تبديل کنيم. اولين قدم کمک به بازماندگان قربانيان است. ما مردم بايد خود مستقل از رژيم و ارگانهاى دولتى کمک به زلزله زدگان را سازمان بدهيم. کمکهاى جنسى و مالى را نبايد بدست مفتخورهاى حاکم داد. حتى يک صدم آنچه در اختيار رژيم قرار بگيرد بدست زلزله زدگان نخواهد رسيد. بايد از ارگانهاى بين المللى خواست که مستقيما کمکهاى خود را به زلزله زدگان برسانند. و آنجا هم که اين کمکها به ارگانهاى حاکم داده شده است، بايد از جانب مردم تحت حسابرسى و کنترل مستقيم قرار بگيرد. حزب ما نيز خواهد کوشيد تا مساعدت ارگانهاى بين المللى به زلزله زدگان مستقيما و مستقل از رژيم سازمان داده شود و آنجا هم که در هر حال و خارج از خواست و تلاش ما اين کمکها بدست رژيم ميرسد حساب و کتاب آن کاملا روشن و از جانب مردم قابل حسابرسى باشد.

مردم آزاده ايران!

زلزله ضايعه اى طبيعى است، اما مسئوليت تلفات و ضايعات آن تماما با رژيم نکبتبار اسلامى است. نبايد اجازه داد مفتخورهاى حاکم بر ويرانه هاى بم بساط کار و کسب آبا و اجداديشان را پهن کنند و کمکهاى مالى و جنسى به زلزله زدگان يکبار ديگر راهى کيسه گشاد آيت الله ها و ديگر حشرات اسلامى ريز و درشت بشود. کارگران، دانشجويان، جوانان، گروه ها و کاروانهاى کمک رسانى به زلزله زدگان را سازمان بدهيد، کمکها را از شهرها و مناطق مختلف جمع آورى کنيد و راسا بدست زلزله زدگان برسانيد. رژيم را تحت کنترل و فشار و حسابرسى قرار دهيد تا نتواند کمکهاى بين المللى که باسم زلزله زدگان دريافت کرده است را ملاخور کند. تنها هميارى و عزم و اراده يکپارچه و متحد ما ميتواند و غم و اندوه قربانيان اين فاجعه را به حداقل کاهش دهد!

عزيزان مصيبت زده!

يکبار ديگر به شما از صميم قلب تسليت ميگويم. در اين دوران سخت و جانکاه حزب ما همدرد و همراه و در کنار شماست.

حميد تقوائى
دبير کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران
٥ ديماه ١٣٨٢
٢٦ دسامبر ٢٠٠٣