آينده از آن ماست

پيام حميد تقوائى بمناسبت برپائى پر شکوه ١٦ آذر
بر پائى شکوهمند ١٦ آذر را به دانشجويان و جوانان و کارگران و به همه مردم آزاديخواه و برابرى طلب ايران تبريک ميگويم.

امسال ١٦ آذر روز قدرتنمائى چپ و عرض اندام جنبش سوسياليستى بود. روزى که جنبش دانشجوئى بعنوان بلندگو و نماينده کارگران و زنان و معلمان و پرستاران و همه دردمندان جامعه قد برافراشت و اعلام کرد زندانى سياسى بايد آزاد شود، اعلام کرد زنان بايد آزاد و برابر زندگى کنند، اعلام کرد تبعيض بايد از ميان برخيزد و اعلام کرد به چيزى کمتر از نان و آزادى و برابرى براى همه ، به چيزى کمتر از سوسياليسم رضايت نخواهد داد.

١٦ آذر امسال روز کمونيسم کارگرى بود. حزب ما با تمام امکانات خود و بويژه با راديو و تلويزيون انترناسيونال از مدتها قبل به استقبال ١٦ آذر شتافت، گام بگام به تدارک آن برخاست و در طى اين روز با پخش ٨ ساعت برنامه تلويزيونى زنده و مرتبط با دانشجويان و مردم معترض در تهران و ديگر شهرهاى ايران همچون نبض پر تپش روز آزادى و برابرى عمل کرد. چپ ١٦ آذر را بنام خود تثبيت کرد و اين تنها آغاز کار ماست. اين نمونه کوچکى از انقلاب عظيمى است که در راهست. انقلابى که ميآيد انقلاب ما کنفرانس برلينيها، ما کانال جديديها، ما شورائى ها، ما آزاديخواهان پيگير و سوسياليستهاى ضد فقر و تبعيض و نابرابرى خواهد بود. آينده از آن ماست.

به همه دانشجويان درود ميفرستم و دست همه فعالين ١٦ آذر را به گرمى ميفشارم. به اميد پيشرويها و پيروزى هاى بزرگتر!

حميد تقوائى، دبير کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران
١٦ آذر ١٣٨٣، ٦ دسامبر ٢٠٠٤