پيام به مردم ايران به مناسبت دور جديد اعتراضات توده اى

زنده باد سوسياليسم
مردم آزاده ايران!

اوجگيرى مجدد تظاهرات و تجمعات اعتراضى شما تمام تلاشهاى چند ماه اخير حکومت اسلامى براى مرعوب کردن جامعه را نقش بر آب کرد. يکبار ديگر روشن شد که جمهورى اسلامى قادر به مهار کردن و عقب راندن جنبش عظيم انقلابى شما مردم نيست. شما عزم جزم کرده ايد که به قدرت انقلابى خود حکومت اسلامى را سرنگون کنيد و اين عزم و اراده شما در شعار آزادى و برابرى، در شعار مرگ بر جمهورى اسلامى، و در شعارهاى "سوسياليسم دواى درد مردم" و "سوسياليسم بپا خيز براى رفع تبعيض" که در تظاهرات روز پنجم مهر طنين انداخت تجلى پيدا ميکند. صفوف خود را فشرده تر کنيد، به خيابانها بيائيد و پرچم اين شعارها را بلندتر برافرازيد.

کارگران، زنان، جوانان!حزب ما براى سرنگونى حکومت اسلامى، براى استقرار جمهورى سوسياليستى، و تحقق آزادى و برابرى و رفاه مبارزه ميکند. ما پرچم آمال و اهداف و خواستهاى برحق و انقلابى شما مردم را در دست داريم. مذهب زدائى از دولت و جامعه، برابرى کامل زن و مرد، تامين يک زندگى شاد و مدرن و انسانى براى جوانان و براى همگان، رفع تبعيض و نابرابرى در تمام سطوح و تحت هر عنوان، ريشه کن کردن استثمار و فقر و فلاکت و تامين يک زندگى مرفه براى همه، لغو آپارتايد جنسى و لغو حجاب اجبارى، آزادى زندانيان سياسى و آزادى بى قيد و شرط بيان و اعتصاب و تشکل و تحزب، اينها همه جزئى از خواستها و اهداف همه ماست. ضامن تحقق اين خواستها تنها نيروى متحد و متشکل خود ماست. بايد آگاهانه و نقشه مند حرکت کرد. متشکل شد و يکپارچه و متحد با پرچم آزادى و برابرى و زنده باد جمهورى سوسياليستى به ميدان آمد. نبرد امروز ما حلقه اى از يک مبارزه عمومى براى تحقق يک دنياى بهتر و انسانى است. بايد در کارخانه ها، در دانشگاهها و مدارس و ادارات و محلات و در خيابانها با خواستهاى مشخص دست به تعرض زد و حکومت را براى تن دادن به اين خواستها تحت فشار قرار داد و بعقب نشينى واداشت. امروز بويژه بايد آزادى زندانى سياسى و لغو حجاب اجبارى را سر لوحه مبارزات خود قرار دهيم. حجاب را هرجا که ميتوانيم به دور بيندازيم و خود را براى شکستن در زندانها آماده کنيم. با خواست "آزادى زندانيان سياسى" و "لغو حجاب اجبارى" به خيابانها بيائيد، اين خواستها را بر پلاکاردها و بر ديوارها بنويسيد و در راهپيمائيها و تجمعات يک صدا فرياد کنيد. تحقق اين خواستها ميتواند و بايد اولين پيروزى ما در مبارزه براى سرنگونى جمهورى اسلامى باشد.

فعالين و رهبران مبارزات کارگران، زنان، دانشجويان، معلمان و پرستاران! به گرد حزب انقلابى خود، حزب کمونيست کارگرى، گرد بيائيد و صفوف خود را متحدتر و فشرده تر کنيد. آستينها را بالا بزنيد و بر متن مبارزات جارى انواع تشکلهاى علنى، مجامع عمومى و کميته ها و جمعهاى اعتراضى با اهداف مشخص تعريف شده را در محلات و در کارخانه ها و در محيطهاى کار ايجاد کنيد. موج اعتراضى اخير تنها با اتکا به تشکلهاى مبارزاتى ميتواند ادامه پيدا کند و وسيع تر و قوى تر شود. از تظاهرات و راهپيمائيها و خواستهاى عمومى مردم حمايت کنيد و از آنان در دفاع از مبارزات مشخص خود حمايت بخواهيد. موج اعتراضات توده اى اخير ميتواند و بايد به يک حرکت متشکل تر و آگاه تر و همبسته تر منجر شود و جنبش انقلابى براى سرنگونى رژيم را دهها گام بجلو سوق بدهد.

زنده باد آزادى و برابرى!

برقرار باد جمهورى سوسياليستى!

حميد تقوائى

٢٧ سپتامبر ٢٠٠٤، ٦ مهرماه ٢٠٠٤