به اعضا و فعالين سازمان جوانان کمونيست- سازمان جوانان حزب کمونيست کارگرى ايران

به اعضا و فعالين سازمان جوانان کمونيست- سازمان جوانان حزب کمونيست کارگرى ايران

رفقا، شايد اطلاع داشته باشيد که رفيق بهرام مدرسى دبير تاکنونى سازمان جوانان کمونيست از حزب کمونيست کارگرى ايران استعفا داده است. لذا دبيرى سازمان جوانان کمونيست، تا مقطع تشکيل کنگره اين سازمان به مصطفى صابر که در عين حال سردبيرى نشريه جوانان کمونيست را بعهده دارد، سپرده خواهد شد.

حزب کمونيست کارگرى با تمام قوا در کنار سازمان جوانان کمونيست که نقش مهمى در رشد و گسترش کمونيسم کارگرى در ميان جوانان تشنه آزادى و رفاه و سوسياليسم و بسيج اين نيروى عظيم اجتماعى حول آرمانهاى کمونيستى و انقلابى و يک دنياى بهتر دارد، خواهد بود.

براى مصطفى صابر و همه اعضا و فعالين سازمان جوانان کمونيست صميمانه آرزوى موفقيت ميکنم. اطمينان دارم که همکارى شما مانع هرگونه اخلالى در پيشرفت کار اين سازمان خواهد شد. همه جوانان آزاديخواه و انقلابى را به پيوستن به سازمان جوانان کمونيست فراميخوانم.

حميد تقوائى

ليدر حزب کمونيست کارگرى ايران

٢٥ اوت ٢٠٠٤