درود به کارگران اعتصابى! پيام حميد تقوائى به کارگران نساجى سنندج!

دوستان کارگر!

درود بر شما! اعتصاب پيگير و سازش ناپذير شما بر سر حقوق پايه اى تان ميتواند سر فصل جديدى در مبارزات کارگرى باشد. مدت نسبتا طولانى اعتصاب، درايت و سازش ناپذيرى شما در خنثى کردن ترفندهاى دولت و مديريت، تشکيل مجمع عمومى و صندوق اعتصاب و خواست پرداخت حقوق ايام اعتصاب، و بالاخره جلب حمايت بخشهاى ديگر جنبش کارگرى، خصوصياتى است که به مبارزه شما جايگاه ويژه اى داده است. اهميت اين اعتصاب تنها به کردستان محدود نيست، مطالبات شما خواست کارگران سراسر ايران است و اتحاد و همبستگى و بخصوص تشکل شما در برابر کارفرما و دولت ميتواند الگوى خوبى براى مبارزات کارگرى در شهرها و بخشهاى ديگر باشد. صفوف خود را متشکل تر و متحد تر کنيد و تا تحقق همه خواستهاى برحقتان از پاى ننشينيد. پيروزى شما پيروزى همه کارگران خواهد بود.

کارگران سراسر ايران!

از اعتصاب کارگران نساجى سنندج با تمام توان و به هر شيوه اى که ميتوانيد حمايت کنيد! اعلام حمايت علنى شما از اين اعتصاب و پيام و بيانيه همبستگى شما با همرزمان کارگرتان در نساجى سنندج عامل تعيين کننده اى در به پيروزى رساندن اين مبارزه و گام بلندى در جهت همبسته و متحد کردن صفوف جنبش کارگرى در يک مقياس سراسرى خواهد بود. آستينها را بالا بزنيد و بميدان بيائيد!

مردم مبارز شهر سنندج!

از اعتصاب کارگران نساجى به هر شکل و شيوه اى که ميتوانيد حمايت کنيد، به صندوق اعتصاب کمک کنيد، در اطراف کارخانه تجمع کنيد، و به دولت و کارفرمايان اجازه ندهيد کارگران و مبارزاتشان را از بقيه جامعه جدا کنند. نقش شما در عقب نشاندن دولت و به پيروزى رساندن اعتصاب کارگران تعيين کننده است.

دوستان کارگر!

اتحاد و همبستگى خود را حفظ کنيد، بر خواستهاى بر حقتان پافشارى کنيد، در سطح هر چه وسيع ترى متشکل شويد و متشکل بمانيد، از کارگران در سراسر ايران و جهان حمايت بخواهيد و از اعتصابات کارگرى که هم اکنون در کارخانه هاى ديگر ايران در حال جريان است حمايت کنيد. در برابر صفوف متحد و متشکل کارگران هيچ نيروئى تاب مقاومت نخواهد داشت. يکبار ديگر به همه شما درود ميفرستم و برايتان آرزوى پيروزى ميکنم.

حميد تقوائى

دبير کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران

١٠ ديماه ١٣٨٣، ٣٠ دسامبر ٢٠٠٤