نامه حميد تقوايى ليدر حزب كمونيست كارگرى ايران به مردم تونس

با گرمترین درودها و تهنیت ها!

مبارزه انقلابی شما علیه رژیم دیکتاتور حاکم تا همینجا دستاوردهای ارزشمندی داشته و الهام بخش مردم به تنگ آمده از رژیمهای سرکوبگر در کشورهای عربی، در منطقه، و در کل دنیا بوده است. بویژه مردم ایران که در سال گذشته در مقیاس میلیونی علیه رژیم جمهوری اسلامی بپا خاستند با امید و شعف به مبارزات شما چشم دوخته اند. پیروزی شما پیروزی همه مردم منطقه و در یک سطح عمومی تر همه جهانیان در مبارزه علیه فقر و ستم و سرکوبگری خواهد بود و مستقیما بر مبارزات آنان برای رسیدن به آزادی و برابری تاثیر خواهد گذاشت. ازینرو این وظیفه همه نیروهای انقلابی است که با دقت سیر تحولات در تونس را دنبال کنند و تحلیل و ارزیابی و تجارب و نقطه نظرات خود را در اختیار شما قرار بدهند. یکی از "خدمات" دیکتاتوریهائی نظیر رژیم بن علی به طبقه حاکمه سرکوب نیروهای چپ و انقلابی و محروم کردن جامعه از احزابی است که در چنین شرایطی بتوانند رهبری انقلاب را بدست بگیرند. نظر دهی و برخورد فعال احزاب انقلابی دنیا به انقلابات جاری میتواند عامل موثری در پر کردن این خلا و کمک به سازمانیافتن و تحزب بخشیدن به انقلابات باشد. در پاسخ به این وظیفه من لازم میدانم نکاتی را با شما در میان بگذارم.

ادامه مطلب: نامه حميد تقوايى ليدر حزب كمونيست كارگرى ايران به مردم تونس