منصور حکمت يکبار ديگر پيروز شد!

نامه اى خطاب به اعضا و فعالين حزب در ايران

رفقاى عزيز

حتما تا کنون از انشعاب در حزب مطلع شده ايد. و اين خبر بيشک بسيارى از شما را متعجب و نگران کرده است. حزبى که همين چندى پيش در کنگره با شکوه و يکپارچه اش باستقبال انقلاب ايران رفت و رهبرى و سازماندهى انقلاب را در دستور قرار داد، حزبى که در آخرين پلنومش سازماندهى انقلاب را تا سطح رهنمودها و نقشه عملهاى روشن و جامع بسط داد و راه را براى بميدان آمدن فعالين چپ در ايران هموار کرد، حزبى که با تلويزيون کانال جديد مليونها چشم را بخود خيره کرده است، از چنين حزبى يک عده جدا ميشوند. چرا؟ چه اتفاقى افتاده است؟ خودشان ميگويند "چون حزب پاسيو شده! مائوئيست شده! چپ سنتى شده! نشرياتش را کسى نميخواند و تلويزيونش را کسى نميبيند! رهبريش حزب خط و رهنمود عملى ندارد، تفتيش عقايد و تصفيه ايدئولوژيک ميکند! آژيتاتور و مداح انقلاب است. ميخواهد انقلاب سوارى کند. بحث حزب و قدرت سياسى را نفهميده است. حزب سياسى را نفهميده است. کل کمونيسم کارگرى را نفهميده است. ..." اينها را گفتند، يک ادعانامه تماما جنگ سردى و مک کارتيستى عليه حزب صادر کردند و رفتند.

ادامه مطلب: منصور حکمت يکبار ديگر پيروز شد!