پیشرویها و جایگاه جنبش کارگری در شرایط حاضر

مصاحبه کانال جدید با حمید تقوائی

فرامرز قربانی: معمولا حزب کمونیست کارگری در اطلاعیه ها و برنامه های تلویزیونی و در نشریاتش از پیشرویهای طبقه کارگر در سالهای اخیر صحبت میکند. شواهد این پیشرویها کدامست؟

حمید تقوائی: به نظر من در دو سطح میشود این پیشرویها را مشاهده کرد. یکی از نقطه نظر کمی و تعداد و وسعت مبارزات هست. در یکسال اخیر این مبارزات ابعاد بیسابقه ای پیدا کرده است. شما جنبش کارگری در یکسال اخیر را با هر دوره دیگری مقایسه کنید متوجه میشوید که چنین سطحی از مبارزه و اعتراض و اعتصابات کارگری بیسابقه و بی نظیر است. بخصوص وقتی شرایط اختناق و فشار پلیسی و سرکوب علیه جنبش کارگری و فعالین جنبش کارگری را در نظر بگیرید، آنوقت بیشتر متوجه اهمیت وسعت مبارزات کارگری خواهید شد. این گستردگی بیسابقه مبارزات کارگری حتی در آمار و اطلاعات خود رسانه های حکومتی قابل مشاهده است. گرچه بخش وسیعی از این اعتراضات جایی منعکس نمیشود اما در همان حدی که منعکس میشود نشاندهنده آنست که بخصوص اعتراض به فقر و اعتراض به پائین بودن دستمزها و عدم تناسب آن با هزینه های سرسام آور زندگی و مبارزه برای افزایش دستمزد، ابعاد بیسابقه ای دارد. یک عرصه دیگر مبارزات کارگری مبارزه برای آزادی کارگران دربند و کلا زندانیان سیاسی است که این هم در ماههای اخیر گسترش یافته است.

ادامه مطلب: پیشرویها و جایگاه جنبش کارگری در شرایط حاضر

از همین مجموعه...