ویژگیهای جنبش نوین رهائی زن

انترناسیونال ۴۹۴
مصاحبه با حمید تقوائی

انترناسیونال: در بیانیه حزب بمناسبت هشت مارس از اعتراضات و مبارزات اخیر زنان مثل اعتراض عریان علیا المهدی، اعتراضات گروه فمن، جنبش یک میلیارد نفر در روز والنتاین، اعتراض توده ای در هندوستان علیه تجاوز جنسی و غیره بعنوان جنبش نوین زنان نام برده میشود. خصوصیات این جنبش چیست و چرا نوین است؟ در دهه شصت هم در اروپا و آمریکا شاهد جنبش وسیع زنان بودیم، چه تفاوت ها و چه تغییراتی در جنبش های این دو دوره می بینید؟
حمید تقوائی: جنبشی که به برآمدهائی از آن اشاره کردید، ویژگیهائی دارد که آنرا از دوره قبل متمایز میکند. به نظر من این جنبش از نظر زمینه های سیاسی و اجتماعی شکل گیریش قبل از هر چیز عکس العمل و پاسخ رادیکالی است به دوه بیست ساله گذشته. دوره سیاهی که با عروج نئوکنسرواتیسم میلیتاریستی دولت آمریکا در کمپ غرب و اعلام "نظم نوین" در جهان یک قطبی بعد از جنگ سرد شروع شد و با لجام گسیختگی ارتجاعی ترین نیروهای قومی، نژادی و مذهبی و مشخصا جنبش اسلام سیاسی و جنگ و کشمکش بین این دوقطب، ادامه پیدا کرد.

ادامه مطلب: ویژگیهای جنبش نوین رهائی زن

از همین مجموعه...