سال بحران، سال انقلاب!


مصاحبه با حمید تقوائی در مورد وضعیت سیاسی ایران در یک سال گذشته و چشم انداز تحولات آتی
انترناسیونال: برای جمهوری اسلامی سال ۹۱ بسیار پر تلاطم بود. اختلافات جناحهای مختلف رژیم به نحو بیسابقه ای بالا گرفت، ارقام افشا شده دزدی ها چند برابر شد و با نزدیکتر شدن موعد تعیین رئیس جمهور یا همان "انتخابات" این دعواها حادتر می شود، شما وضعیت جمهوری اسلامی را چگونه می بینید؟
حمید تقوائی: سال گذشته سال بهم ریختن بیش از پیش صفوف حکومت بود و این روند به نحو تصاعدی ای ادامه دارد. میتوان گفت که بجان هم افتادن باندهای حکومتی و روکردن دزدیهای نجومی یکدیگر به یک خصوصیت شرایط سیاسی ایران و خصلت نمای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. گرچه این حکومت از همان بدو روی کار آمدنش با تنشهای درونی میان جناحهای مختلف روبرو بود ولی اختلافات فعلی بر خلاف گذشته بر سر "گشایش سیاسی" و یا "بازسازی اقتصادی" و تقابل خط فقیه با خط استحاله و دوری و نزدیکی با غرب و یا دیگر سیاستها و مواضع جناحهای مختلف برای "حفظ نظام" و "کیان اسلام" و غیره نیست بلکه دعوا صریح و مستقیم بر سر پول و قدرت باندهای مختلف یک حکومت مافیائی و تا مغزاستخوان فاسد و پوسیده است. این نکته را در نوشته "ویژگیهای وضعیت سیاسی ایران و جایگاه پراتیک اجتماعی حزب" (انترناسیونال شماره ٤۹٢) توضیح داده ام. اینجا تنها بر این تاکید میکنم که این نوع "جنگ داخلی" باندهای حکومتی بر سر قدرت و ثروت خصوصیت همه حکومتهای در حال سقوط است و تنشها و دعواهای داخلی امروز جمهوری اسلامی هم ناشی از و هم تشدید کننده سراشیب سقوط این حکومت است.

ادامه مطلب: سال بحران، سال انقلاب!

از همین مجموعه...