بايد خود را براى رهبرى انقلاب آماده کنيم!

مصاحبه با حميد تقوائى درباره قطعنامه "حزب کمونيست کارگرى و چشم انداز انقلاب در ايران" مصوب کنگره چهارم حزب

هفتگى: اين قطعنامه بر چه تزهايى مبتنى است؟ آيا نظرات و تزهاى جديدى در اين قطعنامه مطرح شده؟

حميد تقوائى: از نقطه نظر تحليل شرايط عمومى سياسى و جنبشهاى اجتماعى در ايران قظعنامه در همان چهارچوب مواضع قبلى حزب است و از اين نظر حرف تازه اى در آن نيست. اما تا آنجا که به مشاهدات و بررسى مشخص تر شرايط سياسى ايران مربوط ميشود، چون اين شرايط نسبت به کنگره سوم و حتى يکسال قبل تغيير يافته لذا قطعنامه نيز نکات جديدى را مطرح ميکند. اولين عامل تازه در شرايط سياسى ايران همانست که در عنوان قطعنامه نيز مطرح شده يعنى چشم انداز انقلاب.

ادامه مطلب: بايد خود را براى رهبرى انقلاب آماده کنيم!