اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و اهمیت تشکیل مجمع عمومی

انترناسیونال ۲۱۴

این متن را ناصر احمدی پیاده و تایپ کرده است.

 

از میان سئوالات جلسه هفتگی حمید تقوائی

ناصر احمدی: اکنون بنظرم کاملا معلوم شده است که مردم مبارز جامعه ایران به همت جنبشهای اعتراضی مختلف دو هفته فشرده گذشته شان، یکبار دیگر اقدام جدید سرکوب رژیم را که با اعدامهای جمعی و علنی خیابانیش میخواست جامعه را مرعوب کند، برسر خودشان خراب کردند و یکبار دیگر رژیم را به عقب راندند .اما سئوال من بطور مشخص در رابطه با دو دستاورد ویژه و بسیار مهم این دو هفته فشرده اعتصابات جامعه است که میخواهم نظر شما را هم جویا شوم. یکی از این دستاوردها اعلام رسمی برگزاری مجمع عمومی منظم از جانب کارگران است. درواقع اگرچه تا بحال نیز کارگران در برخی اعتصاباتشان مجمع عمومی را برگزار میکردند اما منظم و پایدار نبود. این بار کارگران نیشکر هفت تپه با بیانیه رسمیشان تشکیل منظم مجمع عمومی را اعلام کردند.

ادامه مطلب: اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و اهمیت تشکیل مجمع عمومی