کابينه جلادان و جبهه های جديد تعرض مردم

انترناسيونال شماره ١٠٢
٤ شهريور ١٣٨٤، ٢٦ اوت ٢٠٠٥

در دوره ٨ ساله دولت دوم خردادى خاتمى، اختلافات جناحى در ميان دار و دسته هاى جمهورى اسلامى به اوج خود رسيد. در چند سال گذشته جناح راست قدم به قدم جناح دوم خرداد را عقب راند. مجلس هفتم را قبضه کرد و در ادامه در نتيجه يک کلاشى سازمان يافته سياسى متقابل ميان دارو دسته هاى مختلف حکومت اسلامى، جناح راست توانست احمدى نژاد، يک پادوى دست دومش که جزو مجريان اعدام در زندانها بوده است را به کاخ رياست جمهورى اسلامى بفرستد. احمدى نژاد، ترکيبى از مخلصين حکومت اسلامى را که اغلبشان چهره هاى فعال در سرکوب و ترور بوده اند را به عنوان کابينه خود به مجلس اسلامى معرفى کرد و امروز قوه قضاييه و مجلس اسلامى و دولت در اختيار جناحى از حکومت اسلامى است و به اصطلاح حکومت اسلامى يکپارچه شده است. و لازم به ذکر است که در هر مرحله از اين تحولات، اعتراضات مردم افت و خيز داشته است اما يک لحظه هم تعطيل نشده است. اين تحولات مسائل متعددى را در مقابل جنبش سرنگونى، انقلاب در حال تکوين مردم و فعالين چپ و کمونيست قرار ميدهد. در شماره هاى اخير همين نشريه به جوانب مختلف اين اوضاع پرداخته شده است. اينجا، براى روشن شدن وجوه ديگرى از وضعيت جديد پاى صحبت حميد تقوائى، ليدر حزب کمونيست کارگرى ايران می نشینیم.

ادامه مطلب: کابينه جلادان و جبهه های جديد تعرض مردم