کنگره پنجم کنگره سوسياليسم و انقلاب

انترناسيونال: ارزيابى شما از جايگاه و اهميت سياسى کنگره پنجم حزب چيست؟

حميد تقوائى: کنگره پنجم از هرنظر يک کنگره ويژه و استثنائى بود. هم از نقطه نظر شرايط و نحوه برگزاريش و هم بخصوص از لحاظ سياسى و مضمون قطعنامه ها و مباحثش و درجه دخالتگرى بدنه حزب از خارج و داخل کشور در اين مباحثات.

ادامه مطلب: کنگره پنجم کنگره سوسياليسم و انقلاب