کمونیسم کارگری در یک نقطه عطف تاریخی

انترناسیونال ۴۸۰

مصاحبه با حمید تقوائی پیرامون سمینار "چشم انداز نزدیکی و اتحاد نیروهای کمونیسم کارگری"

 

انترناسیونال: شنبه گذشته شما سمیناری در شهر استکهلم برگزار کردید با عنوان "چشم انداز نزدیکی و اتحاد نیروهای کمونیسم کارگری"، که این سخنرانی شما و پرسش و پاسخ ها روی سایت های اینترنتی قرار گرفته است. ممکن است بگوئید اولین عکس العملها به این سمینار چه بوده است؟ و کلا فکر میکنید برخورد نیروهای مختلف کمونیسم کارگری نسبت به بحثها و فراخوان این سمینار چه خواهد بود؟

ادامه مطلب: کمونیسم کارگری در یک نقطه عطف تاریخی