انقلابات جاری، دوره جدیدی در تاریخ معاصر ! در باره انقلابات در خاورمیانه و شمال آفریقا

کمونیسم کارگری۳ مه ۲۰۱۱

کمونیسم کارگری: با پایان تقابل دو بلوک جهانی شرق و غرب، اعلام شده بود که دیگر تاریخ به پایان رسیده است. الگوی سرمایه داری بازار آزاد برای همیشه پیروز شده است و برای همیشه هم برقرار خواهد بود. یک باره جهان شاهد موج انقلابات در شمال آفریقا و خاورمیانه شد. چه اتفاقی افتاده است؟ و چرا؟

ادامه مطلب: انقلابات جاری، دوره جدیدی در تاریخ معاصر ! در باره انقلابات در خاورمیانه و شمال آفریقا

از همین مجموعه...