جنبش کارگرى، موقعيت کنونى و راههاى پيشروى

كارگر كمونيست: ما در کنگره ٦ از جنبش نوين کارگري و پيشروي هايش صحبت کرديم. بعد از کنگره ششم اتفاقات مهمي افتاده است. ما با يک خيزش انقلابي در جامعه روبرو شديم. وضعيت جنبش کارگري را در اين فاصله چگونه ميبينيد؟

حميد تقوايي: همانطور که در قطعنامه کنگره ششم تاکيد شده در سالهاي اخير- مشخصا ميتوان گفت در دهساله اخير- ما شاهد دوره نويني در جنبش کارگري بوده ايم. اين دوره با بميدان آمدن فعالين سرشناس جنبش کارگري- سرشناس در سطح داخلي و بين المللي-، ارتباطات سراسري اين فعالين با يکديگر و ارتباط آنان با سنديکاها و تشکلهاي جنبش جهاني کارگري، شکل گيري نهادها و کميته هاي علني متشکل از فعالين و پيشروان در جنبش کارگري با دامنه فعاليت سراسري، برپائي اول ماه مه هاي رزمنده با قطعنامه هاي چپ و سياسي- که بارز ترين نمونه آن تجمع اول ماه مه ۸۸ در پارک لاله بود-، و بالاخره گسترش بيسابقه اعتراضات و اعتصابات کارگري از دوران گذشته متمايز ميشود. اينها دستاورهاي ارزشمندي است که اساسا به يمن فعاليت پيگير فعالين چپ و کمونيست و عليرغم شديد ترين سرکوبها حاصل شده است.

ادامه مطلب: جنبش کارگرى، موقعيت کنونى و راههاى پيشروى