آیا حکومت مورد نظر شما ایدئولوژیک است؟

جوانان کمونیست ۴۲۲

پاسخ به سوالات شما

 

یکی از سوالات و شبهاتی که همیشه در مقابل ما قرار می گیرد رابطه حزب و حکومت شورایی با ایدئولوژی است. آیا حزب شما ایدئولوژیک است؟ آیا حکومت مورد نظر شما ایدئولوژیک است؟ این تصویر عمدتا ساخته و پرداخته دشمنان سوسیالیسم و کمونیسم است. چرا که اساسا چنین تصویری از جانب آنان مطرح می شود ولی در هر صورت سوال و نگرانی است که همیشه در مقابل ما بوده است. این هفته ما سوال شما در این رابطه را در اختیار حمید تقوائی دبیر کمیته مرکزی و لیدر حزب قرار داده ایم که پاسخ ایشان را در زیر می خوانید. ج.ک

آیا اگر حزب شما در ایران زمانی قدرت بگیرد اهداف حزبتان بر پایه ایدئولوژی، اداره حکومت را بر عهده میگیرد؟ اساسا ارتباط حزب شما و ایدئولوژی چیست؟ آیا با رسیدن به قدرت شما فیلتر خاصی، مثلا گزینش ایدئولوژیک، برای انتصاب منتصبان به حزب میگذارید؟

حمید تقوائی: نه حزب ما و نه حکومتی که ما خواهان آن هستیم هیچیک ایدئولوژیک نیستند. حزب کمونیست کارگری یک حزب سیاسی است با اهداف و برنامه و سیاستهای روشن و اعلام شده. ما برای عضویت در حزب هیچ نوع امتحان و یا فیلتر ایدئولوژیک نداریم. هر کس برنامه یک دنیای بهتر و سیاستها و اهداف حزب را قبول داشته باشد و بر این مبنی فعالیت کند عضو حزب است.

البته از نظر جهان بینی و تئوریهای تببین جهان و راههای تغییر جامعه ما یک حزب مارکسیست هستیم اما مارکسیسم نه یک ایدئولوژی بلکه یک سیستم نظری علمی و قادر به توضیح عمیق و حقیقی جامعه ومبارزه طبقاتی است. مارکسیسم هم مانند هر نظریه علمی دیگری متغییر و پوینده است و یک ایدئولوژی و یا اصول اعتقادی ثابت و ابدی ازلی نیست. تغییر و پویش جهان و همه پدیده ها جوهر مارکسیسم است و این قبل از هر چیز در مورد خود مارکسیسم بعنوان یک سیستم نظری نیز صادق است. برنامه و سیاستهای حزب ما بر تحلیلها و تئوریهای مارکسیستی مبتنی است اما برای قبول سیاستها و برنامه های حزب لازم نیست کسی به مارکسیسم معتقد باشد. بنابر این حتی اعتقاد به مارکسیسم هم جزء شرایط عضویت و فعالیت حزبی نیست. برنامه یک دنیای بهتر برنامه همه کسانی است که خواهان آزادی و برابری و رهائی همه انسانها هستند و حزب ما حزب همه کسانی است که میخواهند در این راه فعالیت و مبارزه کند.

در رابطه با حکومت، ما خواهان یک حکومت شورائی هستیم. یعنی حکومتی که در آن شوراهای مردم در سطح محله و شهر و استان و کشور ارگانهای تصمیم گیری و اجرای تصمیمات هستند. در این سیستم شورائی همه احزاب آزادند که فعالیت کنند و هر حزبی به هر اندازه نظر و حمایت شوراها را به سیاستها و اهداف خود جلب کرد طبعا به همان درجه در حکومت دخالت خواهد داشت. حزب کمونیست کارگری هم یکی از این احزاب است که سعی خواهد کرد حمایت شوراها را به سیاست هایش جلب کند. اما در هر صورت و هر حزبی به هر اندازه در حکومت دخالت داشته باشد، دولت یک پدیده غیر ایدئولوژیک خواهد بود. جامعه سوسیالیستی که ما خواهان آن هستیم دارای ایدئولوژی رسمی، مذهب رسمی، علم و هنر رسمی و کلا فرهنگ رسمی نخواهد بود. اشاعه نظرات و اعتقادات و تبادلات نظری متعلق به عرصه فکر و اندیشه و فعل و انفعالات فکری و فرهنگی در جامعه است و دولت موظف است آزادی اندیشه و تبادلات نظری و فکری را به یکسان برای همه در جامعه فراهم کند. حکومت شورائی یک حکومت غیر ایدئولوژیک است که آزادی اندیشه و قلم و بحث وتبادل نظر را در جامعه تضمین میکند.

آیا آزادی احزاب مخالف در حکومت مورد نظر شما وجود دارد؟ حذف گزینش ها در حکومت شما اجرا میشود؟

حمید تقوائی: ما به آزادیهای بیقید و شرط معتقدیم. احزاب مخالف حکومت شورائی و یا سوسیالیسم و سیاستهای حزب کاملا مجازند در جامعه فعالیت کنند. احزاب مخالف نیز همانطور که گفتم اگر و به هر اندازه توانستند نظر شوراها را جلب کنند مسلما در اداره امور دخیل خواهند شد. در چنین شرایط فعالیت آزادانه همه احزاب هست که توده مردم و لذا شوراها میتوانند آگاهانه و با چشمان باز سیاستها و احزاب مدافع منافع خود را بشناسند و انتخاب کنند. از این نظر وجود بیشترین آزادیها به نفع حزبی مثل حزب ما است که منافع اکثریت عظیمی از مردم را نمایندگی میکند. بنا بر این نه کسی از حکومت شورائی حذف میشود و نه اساسا چنین امکانی وجود دارد. کارگران و توده مردم محروم جامعه در محدود کردن آزادیها هیچ منفعتی ندارند، ازینرو متشکل شدن ومتشکل ماندن توده مردم در شوراها خود بهترین تضمین فعالیت آزادانه همه احزاب است.