انقلاب آتی و نقش تعیین کننده حزب

انترناسیونال ۲۸۱

در برنامه تلویزیونی "با اصغر کریمی، رئیس هیئت دبیران حزب"

این متن را ناصر احمدی پیاده و تایپ کرده است.

 

اصغر کریمی: برنامه روزهای شنبه کانال جدید طبق معمول با رئیس هیئت دبیران حزب است، و در هر برنامه موضوعات متنوعی را مورد بحث قرار میدهیم. قبلا هم توضیح داده ام که هدف این برنامه ایجاد یک رابطه نزدیک با حزب و رهبری آن است. که مردم بیایند راجع به حزب و جنبه های مختلف فعالیت و سیاست هایش بحث و اظهار نظر کنند و یا سوالاتشان را طرح کنند و من هم بسهم خودم به آنها پاسخ بدهم. برنامه امروز به موضوع سرنگونی جمهوری اسلامی اختصاص دارد و به راه حل سرنگونی، به شرایط سرنگونی و اینکه برای سرنگونی چه باید کرد؟ در این زمینه اخیرا حمید تقوایی بحثهای مهمی را در حزب مطرح کرده و بهمین دلیل در شروع برنامه سوالاتی را با حمید تقوایی در میان میگذاریم. سوالاتی که من طرح میکنم، فکر میکنم سوالات اکثر شماها هم هست و بعد از صحبت با حمید تقوائی خط تلفن را برای اظهار نظر و سوالات شما باز میکنیم.

ادامه مطلب: انقلاب آتی و نقش تعیین کننده حزب