جنبش اشغال پس از یکسال

انترناسیونال ۴۷۲

اولین سالگرد جنبشی که با اشغال وال استریت آغاز شد و با شعار "ما نود و نه درصد هستیم" بسیاری از شهرهای دنیای صنعتی را درنوردید، نشاندهنده نقاط ضعف و در عین حال نقاط قوت این جنبش بود. اولین مشاهده اینست که راهپیمائی ها و تظاهرات هائی که هفته گذشته در سالگرد این جنبش برپا شد رونق و وسعت ماههای آغاز این جنبش را نداشت.

ادامه مطلب: جنبش اشغال پس از یکسال

از همین مجموعه...