ویژگیهای وضعیت سیاسی ایران و جایگاه پراتیک اجتماعی حزب

انترناسيونال ٤٩٢

وضعیت سیاسی در ایران کاملا بی ثبات و ناپایدار و موقعیت رژیم بسیار متزلزل تر و شکننده تر از هر زمان دیگری است. در بیانیه حزب در مورد چشم انداز اوضاع سیاسی در ایران بر سه مولفه از هم پاشیدگی اقتصادی، بهم ریختگی صفوف حکومت، و اوجگیری فضای خشم و اعتراض عمومی بعنوان مهمترین شاخص های این وضعیت تاکید شده است. در یک سطح عمومی و پایه ای این مولفه ها را میتوان به تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی تعمیم داد. جمهوری اسلامی همیشه با یک بحران مزمن اقتصادی روبرو بوده است، کشمکش میان جناحهای مختلف حکومتی نیز امر تازه ای نیست؛ خشم و اعتراض توده ای علیه این وضعیت در ابعاد و عرصه های مختلف نیز یک شاخص همیشگی وضعیت سیاسی ایران در سه دهه اخیر است. اما واقعیت اینست که در هر سه زمینه تحولات تازه و ویژه ای رخ داده است که شرایط را کاملا از دوره های گذشته متمایز میکند. اجازه بدهید از وضعیت اقتصادی شروع کنیم.

ادامه مطلب: ویژگیهای وضعیت سیاسی ایران و جایگاه پراتیک اجتماعی حزب

از همین مجموعه...