انقلاب بعد از سرنگونى! و خانه نشينى پوپوليسم نو

 

ما پس از انشعاب و تشکيل حزب جديد بوسيله منشعبين در بيانيه اى اعلام کرديم که حساب اين حزب را از نظرات و مواضع منشعبين جدا ميدانيم و حزب جديد را بر اساس سياستها و مواضعى که اتخاذ ميکند ارزيابى خواهيم کرد. اکنون هر چه بيشتر از آن تاريخ ميگذرد بيشتر روشن ميشود که متاسفانه چنين تمايزى وجود ندارد. حزب جديد در راهى پا ميگذارد که رفقا خواستند پرچم سفيدش را در حزب ما بلند کنند و نتوانستند. پرچم "انقلابى در کار نيست" و "سوسياليسم مطلوب مردم نيست"! نقد شدند، در جواب درماندند، هيستريک به همه چيز و همه کس تاختند، و رفتند.

ادامه مطلب: انقلاب بعد از سرنگونى! و خانه نشينى پوپوليسم نو